≡ Menu

Hvad kan der IKKE tages udlæg i?

Udlæg

Nogle ting og værdier er fredet eller delvist fredet for udlæg i fogedretten og hos pantefogeden (SKAT).

I denne artikel vil jeg gennemgå de ting, som der normalt IKKE kan tages udlæg i.

Vær opmærksom på, at udlæg vurderes individuelt af en foged og derfor er de nævnte retningslinjer generelle. Der findes nemlig værdier, som der i nogle tilfældes kan tages udlæg i, men i andre tilfælde IKKE kan tages udlæg i.

I denne artikel kan du læse om udlæg i:

 • Boliginventar (Opretholdelse af et beskedent hjem)
 • Bil
 • Kontanter (rede penge)
 • Indestående på konti
 • Depositum (lejebolig)
 • Kæledyr
 • Gaver
 • Værdier med affektionsværdi
 • Personskadeerstatning (Udbetalinger ved kritisk/ livstruende sygdom)
 • Feriepenge

Hvad betyder ”Udlæg”

Udlæg betyder, at kreditor kan forlange at den værdi, der er foretaget udlæg i, sælges på auktion, så kreditor kan få sine penge. Dog med visse undtagelser. Kreditor kan dog godt tage udlæg i værdier, uden at sætte det på auktion.

Udlæg i boliginventar (Opretholdelse af et beskedent hjem)

Citat fra Retsplejeloven § 509:
”Udlæg kan ikke foretages i aktiver, bortset fra fast ejendom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand”

Det er ikke særligt præcist og derfor er det fogeden, der vurderer, hvad der er ”et beskedent hjem og en beskeden levefod”.

Udlæg i boliginventar

Der kan normalt ikke tages udlæg i alm. boliginventar

Normalt er følgende værdier ”fredet” for udlæg:

 • Tøj
 • Møbler
 • Malerier
 • Hårde hvidevarer
 • Køkkeninventar
 • Elektronik
  (TV, mobil, radio, CD, PC osv.)
 • Cykler/ knallerter
 • Personlige hjælpemidler
  (der er nødvendige pga. sygdom)
 • Visse aktiver til en værdi under 3.000,-
  Citat fra Retsplejeloven § 509, stk. 3:
  ”Udlæg kan ikke foretages i aktiver af indtil 3.000 kroners værdi, som er nødvendige til skyldnerens eller hans husstands erhverv eller uddannelse”
Undtagelser
Ovennævnte værdier er normalt ”fredet” for udlæg, men hvis du f.eks. har en pels til 40.000,- er den ikke fredet, selvom det er ”tøj”. Det samme gælder hvis du har særligt værdifulde møbler, malerier, ægte tæpper, elektronik osv.

Der findes ikke nogle faste beløbsgrænser for, hvornår en værdi er særligt værdifuld eller ej. Det er helt og holdent fogedens vurdering, der tæller.

Udlæg i bil

Udlæg i bil

Hvis din bil er købt og betalt gælder andre regler, end hvis din bil er købt på afbetaling med ejendomsforbehold.

Hvis bilen er købt og betalt
Der kan som hovedregel tages udlæg i din bil, hvis du ejer den og den er købt og betalt.

Udlæg kan foretages, men kan beskyttes mod tvangssalg hvis:

 • Den er nødvendig for at kunne passe dit arbejde OG har en værdi på under kr. 3.000,-
  (F.eks. kørende sælger eller ringe mulighed for brug af offentlig transport)
 • Andre særlige behov
  (Det kan f.eks. være, hvis du har et barn, der ikke selv kan komme i skole den offentlige transport eller et psykisk sygt barn, hvor transport med det offentlige ikke er en mulighed.)

Udlæg kan IKKE foretages og bil er beskyttet mod tvangssalg hvis:

 • Handicap
  (Hvis bilen f.eks. er indrettet særligt efter dine behov)
Igen gælder det, at der er undtagelser. Du kan f.eks. ikke sikre din bil mod udlæg, hvis den er særligt værdifuld.

Bemærk! Der kan kun tages udlæg i en bil, hvis du er registreret som ejer af bilen i Motorregistret. Hvis du kun er bruger af bilen og ikke ejer den, kan der IKKE tages udlæg i den.

Hvis bilen er købt på afbetaling med ejendomsforbehold
Hvis du har købt din bil på afbetaling med ejendomsforbehold, kan kreditor tage udlæg i denne, MEN den er normalt ”fredet” for tvangsauktion, så længe bilen ikke er betalt ud.

Når bilen er betalt ud gælder reglerne for udlæg ”Hvis bilen er købt og betalt”.

Læs mere om udlæg i bil.

Udlæg i kontanter (rede penge)

Der kan tages udlæg i dine kontanter, medmindre de er ”øremærket” til nødvendige udgifter eller ikke er dine.

Dog skal fogeden sørge for, at du har nok penge tilbage, så du kan betale for nødvendige udgifter og leveomkostninger som f.eks. mad og lignende indtil næste gang du får udbetalt penge.

Bemærk!
Der kan IKKE tages udlæg i penge, der ikke er dine! Det gælder også, selvom du har dem i lommen. Hvis du f.eks. holder dem for en bekendt.

Det kan ske, at du bliver bedt om at tømme dine lommer og pung for kontanter. Hvis det vurderes, at du har for mange, kan der tages udlæg i pengene.

Udlæg i indestående på konti

Ligesom kontanter kan der tages udlæg i penge på dine konti. Dog skal fogeden sørge for, at du har penge nok til nødvendige leveomkostninger indtil din næste udbetaling.

Fælleskonto
Hvis du har fælleskonto med f.eks. din ægtefælle eller kæreste, går fogeden ud fra, at halvdelen er dine. Derfor kan der tages udlæg i din halvdel, medmindre du kan bevise, at de fleste eller alle pengene er din kærestes/ ægtefælles.

Udlæg i depositum (lejebolig)

Udlæg i depositum

Kreditor kan tage udlæg i dit depositum hos udlejer

Kreditor kan tage udlæg i dit depositum hos udlejer.

Hvis der tages udlæg i dit depositum, kan kreditor tidligst få pengene den dag, lejemålet ophører.

Du bliver altså ikke smidt ud af lejemålet, men når udlejer skal udbetale depositummet tilbage ved ophør af lejemålet, får kreditor pengene.

Inden kreditor får udbetalt depositummet, fratrækkes evt. udgifter som udlejer kræver ved fraflytning. Det kan f.eks. være malerarbejde osv.

Udlæg i kæledyr

Der kan normalt IKKE tages udlæg i almindelige kæledyr.
Så hvis du har en hund, kat, marsvin eller lignende, kan du være ganske rolig.

Udlæg i gaver

Kreditor kan godt tage udlæg i gaver, MEDMINDRE giveren, da gaven blev givet, bestemte, at udlæg ikke kan foretages.

”Båndlæggelse af gaver”, som det hedder, er ikke lovreguleret og kan derfor ske både skriftligt og mundtligt.

Udlæg i værdier med affektionsværdi

Udlæg i værdier med særlig personlig betydning

Normalt kan der IKKE tages udlæg i værdier med særlig personlig betydning

Der kan normalt IKKE kan tages udlæg i værdier med særlig personlig betydning, MEDMINDRE det vurderes at værdien er så høj, at det er urimeligt at kreditor ikke kan tage udlæg.

Værdier med affektionsværdi/ særlig personlig betydning kan f.eks. være sportspræmier, smykker, arvegods osv.

I Retsplejeloven § 515 står der:
”Udlæg kan IKKE foretages i genstande, som har en særlig personlig betydning for skyldneren eller medlemmer af hans husstand, medmindre genstandene har en sådan værdi, at det ikke findes rimeligt at holde dem uden for fuldbyrdelsen af fordringshaverens krav.”

Eksempel på undtagelse:
I en sag fra 2012 tog en pantefoged udlæg i 3 guldsmykker til en samlet værdi af ca. 37.000,-, SELVOM det var arvestykker fra skyldnerens far.

Skyldneren klagere over udlægget og Vestre Landsret afviste udlægget i de 2 guldsmykker (samlet værdi: 7-8.000,-), men ”godkendte” udlægget i det sidste guldsmykke (værdi ca. 30.000,-).

Bemærk! Det er skyldneren, der skal dokumentere, at værdien har særlig personlig betydning, for at undgå udlæg.

Udlæg i personskadeerstatning
(Udbetalinger ved kritisk/ livstruende sygdom)

Der kan IKKE tages udlæg i udbetalinger ved personskadeerstatning og ting købt af udbetalingen, hvis du tydeligt holder dem adskilt fra dine andre penge.
Derfor bør du indsætte din erstatning på en særskilt konto for at undgå tvivl.

Citat fra Retsplejeloven § 513:
” Udlæg kan ikke foretages i erstatning for invaliditet eller tab af forsørger eller i godtgørelse i forbindelse hermed, hvis beløbet tilkommer skadelidte eller den, som har mistet en forsørger. Er beløbet udbetalt, kan udlæg dog ske, medmindre summen ved indsættelse på særskilt konto i bank eller sparekasse eller på anden måde er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue. Tilsvarende gælder om renter og udbytte af kapitalen.”

Der kan heller IKKE tages udlæg i ting, som du har købt for disse penge.

Det er dog en betingelse, at du holder pengene adskilt fra din øvrige formue, og at det er tydeligt, at købet er foretaget med penge fra erstatningen.

Udlæg i feriepenge

Udlæg i feriepenge

Der kan normalt IKKE tages udlæg i feriepenge, før de er udbetalt

Der kan normalt IKKE tages udlæg i uhævede feriepenge.

Det vil sige, at så længe du ikke har fået udbetalt feriepenge, kan der IKKE tages udlæg i dem.

Citat fra Ferieloven § 4:
”Aftaler om overdragelse af feriekort og feriekontobeviser er ugyldige, ligesom feriekort og feriekontobeviser ikke kan gøres til genstand for retsforfølgning.”

Udbetalte feriepenge
Når feriepenge udbetales, kan kreditor tage udlæg i dine feriepenge.
Dog skal der tages hensyn til, at du har penge nok til at dække almindelige leveomkostninger.

Undtagelser
Undtagelsen til hovedreglen er, at hvis ferieåret hvor feriepengene skulle være brugt er udløbet, så kan der foretages udlæg.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om der kan tages udlæg i bestemte værdier, kan jeg ikke svare dig, da det er en individuel vurdering af fogeden. I denne artikel omtales udlæg i al almindelighed.

 

Comments on this entry are closed.

 • Klaus Andresen 16. februar 2017, 19:47

  Jeg er førtidspensionist og bor alene. Jeg får en løbende udbetaling for 2 policer for tab af arbejdsevne og min førtidspensionsbeløb bliver jo så nedsat pga dette. Jeg har sammen med min ex kone et hus, som sandsynligvis vil gå på tvangsauktion i 2020, da det er på det tidspunkt, hvor afdragsfrihed ophører. Lige nu er huset udlejet og løber rundt med indtægter og udgifter. Ved en tvangsauktion vil jeg sandsynligvis komme til at stå med en stor gæld. Mit spørgsmål er om der kan foretages kreditor udlæg i mine udbetalinger for tab af arbejdsevne. Endvidere ejer en en anpart i et ejendomsselskab der giver retten til at bo i min lejlighed.
  Vh
  Klaus

  • Berthel Lehmann 22. februar 2017, 14:37

   Hej Klaus,
   Hvis dine udbetalinger er kreditorbeskyttet, kan der ikke tages udlæg i disse.
   Vedr. anpart i ejendomsselskab er jeg ikke sikker. Det vil kræve en jurist, der kan dykke ned i paragrafferne.

 • kim poulsen 7. februar 2017, 12:22

  har et spøgsmål når nu jeg overgår fra kontanthjælp og til førtidpenson så har jeg tagnet en forsikring ved pension danmark som giver et engang beløb på 100000 kr men de er ikke kraditor beskytte vil det så betyde af skat / andre kraditor kan ta mine penge før det kommer i banken og kan forstå på nordea at en kraditor beskytte konto kun kan laves hvis det os er det fra start af hos pension danmark

  med venlig hilsen kim

  • Berthel Lehmann 8. februar 2017, 15:03

   Hej Kim,
   Der kan tages udlæg i pengebeløb, hvis de står på din konto, når du er til møde i fogedretten.
   Bortset fra SKAT, kan kreditorer ikke tage dine penge inden de er landet på din konto.

 • Martin Jakobsen 6. februar 2017, 16:11

  Citat
  Tilsikkerhed for tilgodehavende gives samtykke til transport i evt.overskydende skat for indkomståret 2016,2017og2018

  Før jeg skriver under vil jeg gerne lige vide; hvad betyder det? Det er en privat kreditor der skyldes penge. jeg Har/er ved at indgå en betalings aftale

  Troede kun det var det offentlige der kunne modregne

  • Berthel Lehmann 8. februar 2017, 14:53

   Hej Martin,
   Det betyder, at kreditor kan få din evt. overskydende skat.
   De kan kun modregne, hvis du giver dem lov ved underskrift.
   SKAT kan gøre det uden samtykke.

 • Sus Reffstrup 2. februar 2017, 09:30

  Kan Skat gøre udlæg i pensions udbetaling. Mvh Sus Reffstrup

  • Berthel Lehmann 2. februar 2017, 11:42

   Hej Sus,
   Hvis SKAT mener, at der er plads i budgettet, kan de tage udlæg i de fleste indkomster. Også pension.

 • Kirsten Mikkelsen 18. januar 2017, 14:26

  Min mand er konkurs og insolvent. Kan han risikere udlæg i den Atp, han får hvis jeg dør ? ( vigtigt at vide, om han kan regne med dem til begravelses omkostninger )

  • Berthel Lehmann 19. januar 2017, 08:40

   Hej Kirsten,
   I loven står der:
   “Udlæg kan ikke foretages i erstatning for invaliditet eller tab af forsørger eller i godtgørelse i forbindelse hermed, hvis beløbet tilkommer skadelidte eller den, som har mistet en forsørger.”

 • henning vitrup 16. januar 2017, 16:50

  hej, har også et spørgsmål ang fodegeretten hvis man feks har en kassekredit i banken på 20,000 men kun har brugt de10,000 så man har det i minus, kan de så forlange at man skal trække sin kassekredit i max ?

  • Berthel Lehmann 18. januar 2017, 12:49

   Hej Henning,
   Nej, det kan de ikke.

 • Danny Berthelsen 8. januar 2017, 22:17

  Hejsa.

  Jeg skal i fodgerettet om meget kort tid.
  Jeg har en bil som jeg skylder mere end den er værd.
  Jeg har den et finasering selskab. Kan de tage pant i den? Eller vil Finasering selskabet komme i første række hvis den sælges.

  Nr 2 spørgsmål.
  Hvad betyder afbetaling med ejendomsforbehold.

  Mvh
  Danny

  • Berthel Lehmann 10. januar 2017, 15:13

   Hej Danny,
   Finansieringsselskaber har måske allerede pant i den og de kommer sandsynligvis i første række.
   Læs mere om det i artiklen “Returnér din bil (købt på afbetaling) uden at skylde en krone!“.
   Der kan du læse om ejendomsforbehold.

   • Danny 13. januar 2017, 01:17

    Har et spørgsmål mere.

    Hvor mange gange kan de hæve penge på min konto.
    Jeg tænker hvis der kommer lidt på kontoen kan de så hæve flere gange. Eller er det kun på den dato man er i fogderetten at de kan hæve penge?

    Danny

    • Berthel Lehmann 13. januar 2017, 05:30

     Hej Danny,
     De tager kun udlæg i forbindelse med mødet i fogedretten. Ikke efterfølgende.
     Hvis gælden er til det offentlige er det anderledes.

     • Danny 13. januar 2017, 21:02

      Endnu et spørgsmål

      Håber du har noget tålmodighed.

      Nu har jeg været i fodgeretten, hvor de vil tage min overskydende skat.
      Jeg har været inde og læse på din side angående Overskydende skat.
      Men det meget forvirrende med det . Jeg har været i Retten d. 12/1-17. Kan de så tag det overskydende skat?
      Det er ikke det offentlige jeg skylder men derimod privat.

      Ps. Jeg har ikke skrevet under på nogen papir med at de må tag min overskydende skat.

      Mvh
      Danny

      • Berthel Lehmann 16. januar 2017, 15:22

       Hej Danny,
       Ja, både private og andre kreditorer kan tage udlæg i evt. kommende overskydende skat.
       De kan dog kun tage udlæg i overskydende skat, hvis du er til møde i fogedretten fra den 1/1 til den dag, hvor overskydende skat kan udbetales.
       Så i dit tilfælde en den god nok.
       De har ikke brug for din underskrift for udlæg.

 • johnny jensen 3. januar 2017, 19:44

  hej. vil lige høre om du kan svare mig på dette. kan fogedretten og kreditor se hvad man har af køretøj?

  • Berthel Lehmann 4. januar 2017, 12:17

   Hej Johnny,
   Ja, fogeden har adgang til Motorregistret.

 • Morten 30. december 2016, 22:35

  Jeg har indbetalt et depositum for min lejlighed og skal om nogen tid i fogedretten. Jeg ved derfor, at der vil blive taget udlæg i dette depositum. Samtidig skylder jeg mine forældre kr. 100.000,- for et lån nogle år tilbage. Der foreligger en skriftlig aftale på lånet fra dengang. Jeg har ladet mig fortælle, at mine forældre kan tage såkaldt “transport” i vores depositum og derved sikre sig deres del FØR banken kan tage udlæg i depoositum. Spørgsmål 1: Er dette korrekt? og 2: Hvordan laver man i praksis en sådan transport til udlejer? På forhånd tak for hjælpen. Dbh Morten

  • Berthel Lehmann 1. januar 2017, 11:55

   Hej Morten,
   Ja, det er korrekt.
   Du kan lave en skriftlig låneaftale med dine forældre, som indeholder information om, at de får sikkerhed i dit depositum.
   Dette dokument skal afleveres til udlejer. Sørg også for, at have et bevis for, at udlejer har fået besked om aftalen.

 • Mette zeberg 16. december 2016, 12:48

  Hej
  Jet skriver fordi Jeg er I vildrede.
  Jeg har Boet I et lejet hus med kæreste. Vi er gået fra hinanden. Han har en masse gæld og en af kreditorerne har gjort udlæg i det depositum vi skal have tilbage efter fraflytning.
  Udlejeren vil gerne udbetale pengene til mig men må han det uden at komme i klemme?
  Vi står begge på lejekontrakten.

  Mvh Mette zeberg

  • Berthel Lehmann 16. december 2016, 12:50

   Hej Mette,
   Hvis i er 2 på lejekontrakten og halvdelen af pengene er dine, må kreditor kun tage udlæg i hans del.
   Du skal have din del af depositum.

Næste artikel:

Forrige artikel: