≡ Menu

Regler for gældssanering

Mange tror at de kan få gældssanering, hvis gældsposterne er vokset dem over hovedet. Tro om igen!

Rigtigt mange gældsramte ansøger om gældssanering og kun ca. 10% får det gennemført. Gældssanering er absolut ikke en “fribillet” ud af din økonomiske krise!

Selvom du får gældssanering bliver livet ingen “dans på roser” de efterfølgende 3-7 år. Du skal være forberedt på en meget stram økonomi i den periode hvor du skal betale til kreditorerne.

Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en mulighed for at få slettet din gæld helt eller delvist. Dette kan være den eneste udvej for at blive gældfri, hvis det er umuligt for dig at betale gælden tilbage selv.

Ved en gældssanering får du eftergivet din gæld helt eller delvist

Ved en gældssanering får du eftergivet din gæld helt eller delvist

Skifteretten bestemmer, om din mulighed for at betale din gæld tilbage er umulig og kan derfor beslutte, at dine kreditorer ikke får deres fulde tilgodehavende.

Derefter vil skifteretten afgøre, hvor meget du kan få eftergivet og hvor meget, du skal betale om året i de kommende 3-7 år (oftest 5 år), hvorefter du er helt gældfri.

Selvom det er umuligt for dig at betale din gæld tilbage, kan gældssanering sagtens blive afvist alligevel. Hvis dette er tilfældet, må du lære at leve med din gæld noget længere, indtil du igen kan søge gældssanering.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og er gået konkurs, gælder særligt fordelagtige muligheder for gældssanering.

Hvor meget får man eftergivet?

Det kommer an på dine økonomiske forhold. Som tommelfingerregel vil de regne dine boligudgifter fra dine indtægter og give dig et rådighedsbeløb.

Hvis din gældssanering går igennem, skal man leve efter et stramt budget

Hvis din gældssanering går igennem, skal man leve efter et stramt budget

Resten af dit månedlige overskud vil blive fordelt ligeligt til dine kreditorer over de kommende 5 år.

Der tages også dog hensyn til antallet af børn og om man har andre nødvendige fornødenheder, som f.eks. medicin m.m.

Se nedenstående tal (2018):

Enlig:
Efter din husleje, vand, el og varme er betalt, skal du have kr. 6.290,- til rådighed.

Eksempel (pr. måned):
Udgift til husleje er kr. 4.000,-
Udgift til El, vand og varme er kr. 500,-
Udgift til alle andre udgiftsposter er kr. 6.290,-

I dette tilfælde skal du altså have (4000 + 500 + 6.290) kr. 10.790,- til rådighed hver måned.

Alle indtægter over kr. 10.790,- bliver således fordelt lige imellem dine kreditorer.

Hvis du f. eks. får udbetalt kr. 15.000,- om måneden, vil du skulle betale kr. 4.210,- om måneden i 5 år.

Hvis du får udbetalt kr. 10.790,- kan du få eftergivet hele din gæld.

Rådighedsbeløb gældssanering 2018

Det månedlige rådighedsbeløb udgør 6.290,- for enlige og 10.670,- samlet for ægtefæller.

For hvert barn udgør det månedlige rådighedsbeløb:

1.720 kroner indtil det fyldte 2. år
2.200 kroner indtil det fyldte 7. år
3.150 kroner indtil det fyldte 18. år

For at få gældssanering skal du opfylde nogle kriterier. Disse kriterier er ikke en ”tjekliste”, og selv om du ikke opfylder alle kriterierne, kan du godt få gældssanering og vice versa.

Om du kan få gældssanering eller ej, vurderes alene af skifteretten og er baseret på dine individuelle forhold.

Der findes dog nogle ”retningslinjer”, der giver dig en idé om dine chancer.

Betingelser (retningslinjer)

Der er to grundbetingelser for gældssanering:

 1. du kan ikke betale din gæld – hverken nu eller senere
 2. en gældssanering vil føre til en varig forbedring

Dette betyder, at du skal være håbløst forgældet. Retten vurderer her den samlede gælds størrelse og dine muligheder for at betale gælden tilbage, både nu og fremover.

Du kan normalt IKKE få gældssanering, hvis:

1) du har uafklarede økonomiske forhold.
Alle dine gældsposter skal være afklarede. Du kan f.eks. ikke få gældssanering, hvis du er i gang med at sælge din bil, bolig eller andre aktiver.

2) du har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, herunder såfremt en ikke uvæsentlig gæld:

a) er stiftet på et tidspunkt, hvor du var ude af stand til at opfylde dine økonomiske forpligtelser
Hvis du har optaget lån, velvidende, at du ikke kunne betale den tilbage, eller hvis du har lånt penge for at kunne betale andre kreditorer.

b) er opstået som følge af, at du har påtaget dig en finansiel risiko, der stod i misforhold til din økonomiske situation
F.eks. hvis du har investeret penge samtidigt med, at du ikke kunne overholde dine økonomiske forpligtelser.

c) er stiftet med henblik på forbrug
Hvis den største del af gælden er forbrugsgæld, og du stadigt har samme indtægt, som da du stiftede gælden, vil du ikke stå godt. Der vil de nok vurdere, at du har handlet uforsvarligt, da du har optaget lån, velvidende at du reelt ikke kunne tilbagebetale den.

d) er systematisk oparbejdet gæld til det offentlige.
Hvis du med vilje har opgivet en lavere indkomst end din faktiske for at betale mindre i skat eller på anden måde har ”udnyttet” forhold vedr. skat eller andre fradrag for at få mere udbetalt.

3) en ikke uvæsentlig gæld er pådraget ved strafbare eller erstatnings-pådragende hold.
Hvis din gæld er stiftet ved strafbare forhold som bøder, skattesnyd eller lignende.

4) du har undladt at afdrage på din gæld, selv om du har haft rimelig mulighed herfor.
Hvis du har undladt at betale ydelser til kreditorer, selvom der har været plads til det i din økonomi.

5) du har indrettet dig med henblik på gældssanering, eller
Hvis du har forberedt dig på gældssanering ved at sælge aktiver, forære dyrebare ting væk eller givet arveafkald for at undgå, at kreditorer kan få deres tilgodehavende. Det samme gælder separation, skilsmisse for at opnå økonomiske fordele.

6) du har stiftet gæld, efter at gældssaneringssag er indledt.

Hvis du derimod har stiftet gæld, hvor din indtægt har kunnet bære betalingsordningerne, men har mistet dit job eller ufrivilligt har en mindre
indtægt, kan du komme i betragtning til gældssanering.

Andre forhold for at kunne få gældssanering

Du skal have stabile forhold for at kunne få gældssanering. Du skal have stabile boligforhold, stabilt arbejde (helst 37 timer om ugen) samt have et stabilt samlivsforhold eller være alene.

Hvis du har fast ejendom som ejerbolig eller andelsbolig, vil skifteretten højst sandsynligt kræve at det sælges, inden du kan ansøge om gældssanering.

Dog kan du muligvis beholde din eje-/ andelsbolig, hvis du ikke opnår bedre økonomi ved at flytte til en lejebolig.

Kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløshedsmodtagere kan som regel ikke få gældssanering, medmindre det sandsynliggøres, at de aldrig kommer i arbejde igen.

For at få gældssanering skal din gæld som tommelfingerregel være på mindst kr. 250.000,-. For pensionister kr. 100.000,-.

Ægtepar og samboende

Hvis du er gift, er samboende, lever et papirløst samliv eller andet registreret partnerskab gælder særlige regler ved gældssanering.

Hvis du er gift, bliver din ægtefælles økonomi taget i betragtning ved en gældssanering

Hvis du er gift, kan din ægtefælles økonomi blive taget i betragtning ved en gældssanering

Hvis du har stiftet det meste af gælden samtidigt med at du har levet som beskrevet ovenfor, vil hele hustandens økonomi (dog ikke børns økonomi) blive brugt som grundlag for skifterettens afgørelse om, hvor meget gæld, der eftergives, og om en gældssanering kan blive gennemført.

I domstolens øjne ligestilles ægteskab med alle ovenstående slags partnerskaber.

Det vil sige, at din partners indtægter og udgifter nu også spiller en rolle og vil bliver medregnet, når det skal besluttes, hvor meget gæld, der skal eftergives.

Dog kan din partners værdier (aktiver) ikke kræves solgt, da de anses som din partners ejendom.

Kun, hvis din partner har ”særeje” på aktiver, vil de ikke indgå i vurderingen.

Forløbet, når du søger gældssanering

1) Først skal du udfylde to blanketter, hvor du ansøger om gældssanering. Blanketterne kan du finde under ”Links” i dette kapitel.

2) Når skifteretten har modtaget din ansøgning, vil de gå den igennem og vurdere, om der er mulighed for, at du evt. kunne få en gældssanering. Skifteretten kan allerede afvise din sag inden et møde, hvis din ansøgning er ufuldstændig eller mangelfuld, eller hvis dine forhold tydeligt ikke opfylder kravene til en gældssanering.
3) Du vil blive indkaldt til en samtale i skifteretten, hvor du sammen med en jurist fra skifteretten vil gennemgå din ansøgning, og du vil blive spurgt om din økonomiske situation i øvrigt.

Hvis skifteretten vurderer, at der er en rimelig chance for, at du kan få gældssanering efter denne samtale, vil de godkende at sagen indledes.
Hvis ikke, vil din sag blive afvist.

4) Skifteretten hyrer en medhjælper (advokat), der nu skal behandle sagen. Medhjælperen er hverken advokat for kreditorerne eller skifteretten, men skal hjælpe dig med alle de praktiske ting.

5) Der indrykkes annonce i Statstidende, når en gældssaneringssag indledes. Medhjælper skriver til alle kreditorerne, at de skal  gøre deres krav gældende i løbet af 8 uger.

6) Medhjælper laver i samarbejde med dig nedenstående redegørelse:

a) forklaring på, hvordan din håbløse økonomiske situation er opstået
b) opgørelse over værdier (statusoversigt)
c) budget for gældssaneringsperioden
d) forslag til sanering af gælden

Det er i princippet dig, der fremsætter forslag til gældssanering, selvfølgelig i samarbejde med medhjælperen.

7) Når gældssaneringsforslag og redegørelse er lavet, sendes materialet til skifteretten og alle kreditorerne.

8) Skifteretten indkalder dig, medhjælper og alle kreditorer til et møde i skifteretten. Alle har mulighed for at blive hørt. Hvis der ikke er noget nyt, afsiges kendelsen (beslutningen) af skifteretten.

Hvis der løbende dukker nye oplysninger op i din gældssaneringssag, kan skifteretten indkalde dig til møde for forklaring.

Skifteretten kan til enhver tid afvise sagen, hvis nye forhold viser sig, der ikke taler godt for din sag.

Gældssanering i konkurs

Gældssanering i konkurs er en mulighed for dig, der driver/ har drevet personligt ejet virksomhed samt din samboende hustru.

Hvis du er blevet erklæret konkurs, er dine muligheder for at få gældssanering bedre. Betingelserne for at få en gældssanering godkendt er mildere og perioden, hvor du skal afdrage til kreditorer er typisk på 3 år, i stedet for typisk 5 år ved en almindelig gældssanering.

For at få gældssanering godkendt skal du bl.a. have drevet virksomheden på en forsvarlig måde. Hvis det vurderes, at du har drevet virksomheden uforsvarligt eller taget for mange risici, kan saneringen afvises.

Desuden skal gælden hovedsageligt være opstået i forbindelse med din virksomhed.

Forskellen

Ved almindelig gældssanering:
Du skal have fast arbejde, 37 timer om ugen og stabil indkomst
Du skal have stabile boligforhold
Perioden for afdrag til kreditorer er typisk 5 år, hvorefter du er gældfri

Størrelsen på afdragene i de 5 år ændres ikke (selv om du f.eks. får lønforhøjelse)

Ved gældssanering i konkurs:
Du behøver ikke at være lønmodtager, men kan have startet ny virksomhed. Din indkomst behøver ikke at være stabil
Du behøver ikke at have stabile boligforhold

Perioden for afdrag til kreditorer er typisk 3 år, hvorefter du er gældfri
Hvis dine økonomiske forhold forbedres i perioden på de 3 år, kan det komme kreditorerne tilgode.

Inden du kan søge gældssanering i konkurs, skal du inden være erklæret konkurs.

Vigtigt!
Inden din konkurs afsluttes af kurator, skal du ansøge om gældssanering i konkurs. Behandlingen af din konkurs må altså ikke være afsluttet, inden du søger gældssanering i konkurs.

Spørgsmål og svar

Hvad koster det?
Staten betaler omkostninger til en gældssaneringssag

Bliver jeg registreret i RKI?
Alle, der får godkendt gennemførelse af en gældssaneringssag, bliver registreret i RKI (max. 5 år)

Hvordan betales kreditorerne, hvis jeg får nedskrevet gælden?
Du skal selv betale kreditorerne 1 gang om året.
Dermed skal du selv sørge for at spare op, så du sikrer at kreditorerne får deres penge til tiden.

Hvis du vinder penge eller får lønforhøjelse
Når først skifteretten har afsagt kendelse (beslutning), og du har fået gældssanering, er der kun én mulighed for, at gældssaneringen bortfalder:
Hvis du ikke betaler kreditorerne til tiden.

Uanset hvor meget dine indtægter stiger eller om du modtager arv, vinder i Lotto, tips eller andet, er det kun til din fordel og kendelsen (beslutningen) fra skifteretten er stadigt gældende.

Hvor længe er jeg erklæret konkurs?
Du er erklæret konkurs fra den dag, hvor skifteretten har erklæret dig konkurs. Når kurator har gjort alt op, solgt evt. værdier og fordelt det imellem kreditorerne, er du ikke længere konkurs.

Tips

Sørg for at være meget omhyggelig med at udfylde blanketten, når du ansøger om gældssanering. Du skal have ALT med. Mange sager bliver afvist, fordi de ikke er fyldestgørende.

Husk at udfylde og medsende skemaet ”Oversigt over spørgsmål, der kan blive stillet i skifteretten”. Dette skema skal altid udfyldes og vedlægges ansøgningen.

Hvis du er i tvivl om du kan få gældssanering og opfylder betingelserne helt eller delvist, så søg. Det koster ikke noget.

Du kan øge dine chancer for gældssanering ved at få hjælp til ansøgningen hos en professionel gældsrådgiver.
Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Links

Bekendtgørelse om gældssanering (retsinformation.dk)
Ansøgningsskema, gældssanering (domstol.dk)
Oversigt over spørgsmål, der kan blive stillet i skifteretten (domstol.dk)
Vejledning om gældssanering (domstol.dk)
Retsplejeloven (om Retsplejeloven)

(Denne artikel er et uddrag fra e-bogen “Få styr på din gæld“, skrevet af Berthel Lehmann)

{ 804 kommentarer }
{ 804 kommentarer… add one }
 • Kirsten Frostholm 3. april 2017, 23:34

  Hej

  Jeg har ansøgt om gældsanering og har været til møde med skifteretten og med skifteretten advokat og er nu i ventetiden mellem godkendelse eller ej.
  Jeg får her i mellemtiden almindelig løn og vil derfor høre om jeg skal spare dem op til evt. kreditorer eller om jeg kan bruge dem som normalt ?
  Hvis det er tilfældet, vil der i så fald blive taget med i ansøgningen hvad jeg bruger min løn til (f.eks. eks. en ny seng ), da jeg jo ikke vil have råd til at købe den senere hvis gældsaneringen bliver godkendt ?
  Kort sagt: bliver min anvendelse af lønnen inden den endelige afgørelse taget med i betragtning?

  MVH. Kirsten Frostholm

  • Berthel Lehmann 8. april 2017, 14:59

   Hej Kirsten,
   Indtil din gældssanering er behandlet, kan du bruge dine penge som normalt.
   Hvis de er en dyr seng, bør du først spørge din medhjælper i skifteretten.

 • Marie Hansen 30. marts 2017, 13:06

  Hej
  Jeg blev gældssaneret i 2015 og nu har jeg fået en lønforhøjelse hvilket har gjort at jeg har kunne spare lidt mere og kan betale den ene af kreditorerne ud før den tid skifteretten har sagt, nemlig 5 år. Må jeg det?

  Mvh
  Marie

  • Berthel Lehmann 30. marts 2017, 15:19

   Hej Marie,
   Det var da en dejlig nyhed og du kan sagtens betale den ene kreditor ud.

 • jsj 29. marts 2017, 19:06

  Hej!
  Håber I kan give mig nogle svar. Min mand indgav konkursbegæring med enmandsvirksomhed primo januar 16. Vi fik at vide af bobestyrer, og den advokat som skal indlede vores gældssanering, at vi skulle vente til jan 17, for at få evt.skattegæld med i gældssanering. Lønsedler og tal på udgifter afleveres til advokat. Og det skulle bare køres igennem. Så afgår min mor ved døden her i marts, og vi får at vide at alt stopper igen, og de sandsyndligvis vil tage min arv efter hende. Det slår os jo lidt ud, men er kommet dertil at vi ikke kunne have forudset dette senarie. Nu begynder de så også at røre på sig med hensyn til vores arbejdsgiverindbetalte pensioner, der havde vi fået at vide at dem kunne man ikke røre. Det er de så ikke sikre på. Kan det være rigtigt?? Vi føler os rendt noget over ende, og kan ingen udvej se efterhånden. Jeg er ansat på 25 timer om ugen pga af dårligt helbred(rygoperert flere gange), og min mand er på 37 timer. Så vi har en stabil indtægt. Hvordan vil vores fremtid se ud, hvis vi undlader gældssanering.? Vi ejer ikke noget af væsentlig værdi, vi har to biler for at kunne arbejde, og bor i lejebolig. Håber på lidt konstruktive svar.

  • Berthel Lehmann 30. marts 2017, 09:51

   Hej Jsj,
   Jeg mener, at arbejdsgivers indbetalte pension ikke bliver med taget ved gældssanering.
   Med andre ord kan indbetaling til pension fortsætte uden at påvirke udfaldet af gældssanering.
   Hvis i ikke får gældssanering og ikke betaler til kreditorer, har de nogle muligheder for at inddrive pengene og evt. tage udlæg i jeres værdier.
   Det kan du læse mere om i artiklen “Du og kreditors rettigheder, når det er gået galt“.

 • june Meyer 28. marts 2017, 13:55

  Hej
  Jeg har mulighed for at få mine pensionspenge udbetalt, som jeg har optjent i Sverige.
  Mit spørgsmål går nu på, om Skat i Danmark vil indholde/ tilbageholde disse penge? Jeg skal bruge pensionspengene til at afdrage gæld.
  Mvh
  June Meyer

  • Berthel Lehmann 30. marts 2017, 09:30

   Hej June,
   Det er jeg i tvivl om, da pensionen kommer fra Sverige.
   Jeg vil anbefale, at du kontakter pensionsselskabet eller en advokat.

 • Michael Larsen 23. marts 2017, 10:10

  Hva gør vi nå jeg har gæld fra min skilsmisse og min samlever ogsa har fra brud med hinnes x. Vil man kunne søge samtidig og de ser på det da det jo er gæld vi ikke har stiftede sammen

  • Berthel Lehmann 23. marts 2017, 10:14

   Hej Michael,
   Ja, i kan søge gældssanering samtidigt og jeg kan ikke se, at der skulle være nogle problemer i det.

 • Malene 22. marts 2017, 22:21

  Hvis man de sidste 6 år har afdraget meget på gæld og søger gældsanering nu, hvordan er man så stillet ift. at få gældssanering? Tænker på. at hvis man har levet med et langt lavere rådighedsbeløb end det der forventes af 1 forældre med 2 børn? Bliver de år man allerede har afdraget regnet med i en mulig afviklingsperiode?

  • Berthel Lehmann 23. marts 2017, 08:16

   Hej Malene,
   Der tages ikke hensyn til, hvor meget du tidligere har betalt eller har levet for.
   Rådighedsbeløbet er det samme for alle.

 • Klaus Madsen 15. marts 2017, 11:14

  Hej. Mit spørgsmål går på, jeg ejer i dag et hus med en ex som pt er sat til salg, det ender højest sandsynlighed nok med en tvangsauktion. Jeg har i dag fundet mig en ny samlever som jeg er flyttet ind hos, i et hus som kun hun ejer, vil hendes økonomi blive draget ind i min tvangsauktion, eller i en evt senere gældssanering?
  Mvh Klaus Madsen

  • Berthel Lehmann 20. marts 2017, 12:22

   Hej Klaus,
   Din nuværende samlevers bolig bliver ikke blandet ind i en evt. tvangsauktion.
   Hvis du ikke har optaget ny gæld efter at være flyttet ind hos hende, kan hun ikke hæfte for din gæld.
   Ved en gældssanering bliver hendes økonomi set efter for at sikre, at hun kan klare sig selv økonomisk, hvis du får gældssanering.

 • Thomas 11. marts 2017, 15:40

  Nu hvor man har fået en nulløsning hvor er man så registreret henne bag efter og er man blokeret for og kunne låne penge igen en dag.

  • Berthel Lehmann 13. marts 2017, 08:21

   Hej Thomas,
   Du kan max. være registreret i RKI op til 2 år efter din gældssanering.
   Derefter er du ikke registreret som dårlig betaler nogle steder.
   Jeg håber sandelig ikke at du begynder at optage forbrugslån igen.

 • Lone 9. marts 2017, 16:05

  Kan der søges en gældssanering på et beløb på 700.000 forårsaget af ubetalte børnepenge. Grunden til at der ikke har været muligt at betale beløbet skyldes et 10 årigt ophold i fængsel uden indkomst. efterfølgende kontanthjælp og nu en førtidspension.

  • Berthel Lehmann 13. marts 2017, 08:12

   Hej Lone,
   Der ses ikke mildt på manglende betaling af børnepenge i forhold til gældssanering.
   Denne type gæld skal typisk være markant ældre end andet gæld for at kunne saneres.
   En evt. gældssanering afhænger af flere faktorer, end de, du nævner.
   Derfor kan jeg ikke svare dig på, om det er muligt i denne situation.

 • Ea 7. februar 2017, 17:27

  Jeg er førtidspensionist og står overfor at mit hus går på tvang der skyldes 1,1 million i det jeg har prøvet at få det til at løbe rundt efter min mand døde, i 2012. Nu er der begyndt at blive betalt rene afdrag og jeg kan ikke få det til at løbe rundt, det er lejet ud, men jeg bliver beskattet af hele indtægten og trukket i pension, så nu kan det ikke løbe rundt mere, er flyttet sammen med en ny mand, han er i flexjob, jeg skylder intet ud over mit hus. Og ejer intet ud over det. Hvordan ser mine udsigter ud til at få gældssanering? På forhånd tak. PS har altid svaret enhver sit.

Skriv en kommentar