≡ Menu

Regler for gældssanering

Mange tror at de kan få gældssanering, hvis gældsposterne er vokset dem over hovedet. Tro om igen!

Rigtigt mange gældsramte ansøger om gældssanering og kun ca. 10% får det gennemført. Gældssanering er absolut ikke en “fribillet” ud af din økonomiske krise!

Selvom du får gældssanering bliver livet ingen “dans på roser” de efterfølgende 3-7 år. Du skal være forberedt på en meget stram økonomi i den periode hvor du skal betale til kreditorerne.

Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en mulighed for at få slettet din gæld helt eller delvist. Dette kan være den eneste udvej for at blive gældfri, hvis det er umuligt for dig at betale gælden tilbage selv.

Ved en gældssanering får du eftergivet din gæld helt eller delvist

Ved en gældssanering får du eftergivet din gæld helt eller delvist

Skifteretten bestemmer, om din mulighed for at betale din gæld tilbage er umulig og kan derfor beslutte, at dine kreditorer ikke får deres fulde tilgodehavende.

Derefter vil skifteretten afgøre, hvor meget du kan få eftergivet og hvor meget, du skal betale om året i de kommende 3-7 år (oftest 5 år), hvorefter du er helt gældfri.

Selvom det er umuligt for dig at betale din gæld tilbage, kan gældssanering sagtens blive afvist alligevel. Hvis dette er tilfældet, må du lære at leve med din gæld noget længere, indtil du igen kan søge gældssanering.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og er gået konkurs, gælder særligt fordelagtige muligheder for gældssanering.

Hvor meget får man eftergivet?

Det kommer an på dine økonomiske forhold. Som tommelfingerregel vil de regne dine boligudgifter fra dine indtægter og give dig et rådighedsbeløb.

Hvis din gældssanering går igennem, skal man leve efter et stramt budget

Hvis din gældssanering går igennem, skal man leve efter et stramt budget

Resten af dit månedlige overskud vil blive fordelt ligeligt til dine kreditorer over de kommende 5 år.

Der tages også dog hensyn til antallet af børn og om man har andre nødvendige fornødenheder, som f.eks. medicin m.m.

Se nedenstående tal (2018):

Enlig:
Efter din husleje, vand, el og varme er betalt, skal du have kr. 6.290,- til rådighed.

Eksempel (pr. måned):
Udgift til husleje er kr. 4.000,-
Udgift til El, vand og varme er kr. 500,-
Udgift til alle andre udgiftsposter er kr. 6.290,-

I dette tilfælde skal du altså have (4000 + 500 + 6.290) kr. 10.790,- til rådighed hver måned.

Alle indtægter over kr. 10.790,- bliver således fordelt lige imellem dine kreditorer.

Hvis du f. eks. får udbetalt kr. 15.000,- om måneden, vil du skulle betale kr. 4.210,- om måneden i 5 år.

Hvis du får udbetalt kr. 10.790,- kan du få eftergivet hele din gæld.

Rådighedsbeløb gældssanering 2018

Det månedlige rådighedsbeløb udgør 6.290,- for enlige og 10.670,- samlet for ægtefæller.

For hvert barn udgør det månedlige rådighedsbeløb:

1.720 kroner indtil det fyldte 2. år
2.200 kroner indtil det fyldte 7. år
3.150 kroner indtil det fyldte 18. år

For at få gældssanering skal du opfylde nogle kriterier. Disse kriterier er ikke en ”tjekliste”, og selv om du ikke opfylder alle kriterierne, kan du godt få gældssanering og vice versa.

Om du kan få gældssanering eller ej, vurderes alene af skifteretten og er baseret på dine individuelle forhold.

Der findes dog nogle ”retningslinjer”, der giver dig en idé om dine chancer.

Betingelser (retningslinjer)

Der er to grundbetingelser for gældssanering:

 1. du kan ikke betale din gæld – hverken nu eller senere
 2. en gældssanering vil føre til en varig forbedring

Dette betyder, at du skal være håbløst forgældet. Retten vurderer her den samlede gælds størrelse og dine muligheder for at betale gælden tilbage, både nu og fremover.

Du kan normalt IKKE få gældssanering, hvis:

1) du har uafklarede økonomiske forhold.
Alle dine gældsposter skal være afklarede. Du kan f.eks. ikke få gældssanering, hvis du er i gang med at sælge din bil, bolig eller andre aktiver.

2) du har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, herunder såfremt en ikke uvæsentlig gæld:

a) er stiftet på et tidspunkt, hvor du var ude af stand til at opfylde dine økonomiske forpligtelser
Hvis du har optaget lån, velvidende, at du ikke kunne betale den tilbage, eller hvis du har lånt penge for at kunne betale andre kreditorer.

b) er opstået som følge af, at du har påtaget dig en finansiel risiko, der stod i misforhold til din økonomiske situation
F.eks. hvis du har investeret penge samtidigt med, at du ikke kunne overholde dine økonomiske forpligtelser.

c) er stiftet med henblik på forbrug
Hvis den største del af gælden er forbrugsgæld, og du stadigt har samme indtægt, som da du stiftede gælden, vil du ikke stå godt. Der vil de nok vurdere, at du har handlet uforsvarligt, da du har optaget lån, velvidende at du reelt ikke kunne tilbagebetale den.

d) er systematisk oparbejdet gæld til det offentlige.
Hvis du med vilje har opgivet en lavere indkomst end din faktiske for at betale mindre i skat eller på anden måde har ”udnyttet” forhold vedr. skat eller andre fradrag for at få mere udbetalt.

3) en ikke uvæsentlig gæld er pådraget ved strafbare eller erstatnings-pådragende hold.
Hvis din gæld er stiftet ved strafbare forhold som bøder, skattesnyd eller lignende.

4) du har undladt at afdrage på din gæld, selv om du har haft rimelig mulighed herfor.
Hvis du har undladt at betale ydelser til kreditorer, selvom der har været plads til det i din økonomi.

5) du har indrettet dig med henblik på gældssanering, eller
Hvis du har forberedt dig på gældssanering ved at sælge aktiver, forære dyrebare ting væk eller givet arveafkald for at undgå, at kreditorer kan få deres tilgodehavende. Det samme gælder separation, skilsmisse for at opnå økonomiske fordele.

6) du har stiftet gæld, efter at gældssaneringssag er indledt.

Hvis du derimod har stiftet gæld, hvor din indtægt har kunnet bære betalingsordningerne, men har mistet dit job eller ufrivilligt har en mindre
indtægt, kan du komme i betragtning til gældssanering.

Andre forhold for at kunne få gældssanering

Du skal have stabile forhold for at kunne få gældssanering. Du skal have stabile boligforhold, stabilt arbejde (helst 37 timer om ugen) samt have et stabilt samlivsforhold eller være alene.

Hvis du har fast ejendom som ejerbolig eller andelsbolig, vil skifteretten højst sandsynligt kræve at det sælges, inden du kan ansøge om gældssanering.

Dog kan du muligvis beholde din eje-/ andelsbolig, hvis du ikke opnår bedre økonomi ved at flytte til en lejebolig.

Kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløshedsmodtagere kan som regel ikke få gældssanering, medmindre det sandsynliggøres, at de aldrig kommer i arbejde igen.

For at få gældssanering skal din gæld som tommelfingerregel være på mindst kr. 250.000,-. For pensionister kr. 100.000,-.

Ægtepar og samboende

Hvis du er gift, er samboende, lever et papirløst samliv eller andet registreret partnerskab gælder særlige regler ved gældssanering.

Hvis du er gift, bliver din ægtefælles økonomi taget i betragtning ved en gældssanering

Hvis du er gift, kan din ægtefælles økonomi blive taget i betragtning ved en gældssanering

Hvis du har stiftet det meste af gælden samtidigt med at du har levet som beskrevet ovenfor, vil hele hustandens økonomi (dog ikke børns økonomi) blive brugt som grundlag for skifterettens afgørelse om, hvor meget gæld, der eftergives, og om en gældssanering kan blive gennemført.

I domstolens øjne ligestilles ægteskab med alle ovenstående slags partnerskaber.

Det vil sige, at din partners indtægter og udgifter nu også spiller en rolle og vil bliver medregnet, når det skal besluttes, hvor meget gæld, der skal eftergives.

Dog kan din partners værdier (aktiver) ikke kræves solgt, da de anses som din partners ejendom.

Kun, hvis din partner har ”særeje” på aktiver, vil de ikke indgå i vurderingen.

Forløbet, når du søger gældssanering

1) Først skal du udfylde to blanketter, hvor du ansøger om gældssanering. Blanketterne kan du finde under ”Links” i dette kapitel.

2) Når skifteretten har modtaget din ansøgning, vil de gå den igennem og vurdere, om der er mulighed for, at du evt. kunne få en gældssanering. Skifteretten kan allerede afvise din sag inden et møde, hvis din ansøgning er ufuldstændig eller mangelfuld, eller hvis dine forhold tydeligt ikke opfylder kravene til en gældssanering.
3) Du vil blive indkaldt til en samtale i skifteretten, hvor du sammen med en jurist fra skifteretten vil gennemgå din ansøgning, og du vil blive spurgt om din økonomiske situation i øvrigt.

Hvis skifteretten vurderer, at der er en rimelig chance for, at du kan få gældssanering efter denne samtale, vil de godkende at sagen indledes.
Hvis ikke, vil din sag blive afvist.

4) Skifteretten hyrer en medhjælper (advokat), der nu skal behandle sagen. Medhjælperen er hverken advokat for kreditorerne eller skifteretten, men skal hjælpe dig med alle de praktiske ting.

5) Der indrykkes annonce i Statstidende, når en gældssaneringssag indledes. Medhjælper skriver til alle kreditorerne, at de skal  gøre deres krav gældende i løbet af 8 uger.

6) Medhjælper laver i samarbejde med dig nedenstående redegørelse:

a) forklaring på, hvordan din håbløse økonomiske situation er opstået
b) opgørelse over værdier (statusoversigt)
c) budget for gældssaneringsperioden
d) forslag til sanering af gælden

Det er i princippet dig, der fremsætter forslag til gældssanering, selvfølgelig i samarbejde med medhjælperen.

7) Når gældssaneringsforslag og redegørelse er lavet, sendes materialet til skifteretten og alle kreditorerne.

8) Skifteretten indkalder dig, medhjælper og alle kreditorer til et møde i skifteretten. Alle har mulighed for at blive hørt. Hvis der ikke er noget nyt, afsiges kendelsen (beslutningen) af skifteretten.

Hvis der løbende dukker nye oplysninger op i din gældssaneringssag, kan skifteretten indkalde dig til møde for forklaring.

Skifteretten kan til enhver tid afvise sagen, hvis nye forhold viser sig, der ikke taler godt for din sag.

Gældssanering i konkurs

Gældssanering i konkurs er en mulighed for dig, der driver/ har drevet personligt ejet virksomhed samt din samboende hustru.

Hvis du er blevet erklæret konkurs, er dine muligheder for at få gældssanering bedre. Betingelserne for at få en gældssanering godkendt er mildere og perioden, hvor du skal afdrage til kreditorer er typisk på 3 år, i stedet for typisk 5 år ved en almindelig gældssanering.

For at få gældssanering godkendt skal du bl.a. have drevet virksomheden på en forsvarlig måde. Hvis det vurderes, at du har drevet virksomheden uforsvarligt eller taget for mange risici, kan saneringen afvises.

Desuden skal gælden hovedsageligt være opstået i forbindelse med din virksomhed.

Forskellen

Ved almindelig gældssanering:
Du skal have fast arbejde, 37 timer om ugen og stabil indkomst
Du skal have stabile boligforhold
Perioden for afdrag til kreditorer er typisk 5 år, hvorefter du er gældfri

Størrelsen på afdragene i de 5 år ændres ikke (selv om du f.eks. får lønforhøjelse)

Ved gældssanering i konkurs:
Du behøver ikke at være lønmodtager, men kan have startet ny virksomhed. Din indkomst behøver ikke at være stabil
Du behøver ikke at have stabile boligforhold

Perioden for afdrag til kreditorer er typisk 3 år, hvorefter du er gældfri
Hvis dine økonomiske forhold forbedres i perioden på de 3 år, kan det komme kreditorerne tilgode.

Inden du kan søge gældssanering i konkurs, skal du inden være erklæret konkurs.

Vigtigt!
Inden din konkurs afsluttes af kurator, skal du ansøge om gældssanering i konkurs. Behandlingen af din konkurs må altså ikke være afsluttet, inden du søger gældssanering i konkurs.

Spørgsmål og svar

Hvad koster det?
Staten betaler omkostninger til en gældssaneringssag

Bliver jeg registreret i RKI?
Alle, der får godkendt gennemførelse af en gældssaneringssag, bliver registreret i RKI (max. 5 år)

Hvordan betales kreditorerne, hvis jeg får nedskrevet gælden?
Du skal selv betale kreditorerne 1 gang om året.
Dermed skal du selv sørge for at spare op, så du sikrer at kreditorerne får deres penge til tiden.

Hvis du vinder penge eller får lønforhøjelse
Når først skifteretten har afsagt kendelse (beslutning), og du har fået gældssanering, er der kun én mulighed for, at gældssaneringen bortfalder:
Hvis du ikke betaler kreditorerne til tiden.

Uanset hvor meget dine indtægter stiger eller om du modtager arv, vinder i Lotto, tips eller andet, er det kun til din fordel og kendelsen (beslutningen) fra skifteretten er stadigt gældende.

Hvor længe er jeg erklæret konkurs?
Du er erklæret konkurs fra den dag, hvor skifteretten har erklæret dig konkurs. Når kurator har gjort alt op, solgt evt. værdier og fordelt det imellem kreditorerne, er du ikke længere konkurs.

Tips

Sørg for at være meget omhyggelig med at udfylde blanketten, når du ansøger om gældssanering. Du skal have ALT med. Mange sager bliver afvist, fordi de ikke er fyldestgørende.

Husk at udfylde og medsende skemaet ”Oversigt over spørgsmål, der kan blive stillet i skifteretten”. Dette skema skal altid udfyldes og vedlægges ansøgningen.

Hvis du er i tvivl om du kan få gældssanering og opfylder betingelserne helt eller delvist, så søg. Det koster ikke noget.

Du kan øge dine chancer for gældssanering ved at få hjælp til ansøgningen hos en professionel gældsrådgiver.
Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Links

Bekendtgørelse om gældssanering (retsinformation.dk)
Ansøgningsskema, gældssanering (domstol.dk)
Oversigt over spørgsmål, der kan blive stillet i skifteretten (domstol.dk)
Vejledning om gældssanering (domstol.dk)
Retsplejeloven (om Retsplejeloven)

(Denne artikel er et uddrag fra e-bogen “Få styr på din gæld“, skrevet af Berthel Lehmann)

{ 804 kommentarer }
{ 804 kommentarer… add one }
 • Sanne 10. juli 2017, 17:05

  Hejsa
  Jeg har et spørgemål. Hvis jeg får gældssanering er det så ligemeget hvad jeg tjener efterfølgende. Vil jeg så skulle afdrage mere eller er det fast det beløb skifteretten har sat?

  • Berthel Lehmann 11. juli 2017, 09:50

   Hej Sanne,
   Efter gældssaneringen kan du tjene flere penge, uden at kreditorer skal have mere.
   Beløbet er fast i de 5 år, som gældssanering typisk varer.

   • sanne 11. juli 2017, 15:25

    Tak for svar.
    Hvad sker der efterhånden som mine børn bliver 18 år, har 3 børn i perioden på de 5 år. Vil det ændre på beløbet til afdrag efterfølgende eller er det fastsat fra starten, som jeg kan regne med i 5 år.
    Hvis man overholder afdragene kan der så være mulighed for at komme ud af rki.

    • Berthel Lehmann 18. juli 2017, 10:12

     Hej Sanne,
     Budgettet bliver justeret i perioden, så der tages hensyn til at børn bliver 18 år og dermed vil afdrag også blive ændret.
     Så vidt jeg husker, kan man max. være registreret i 2 år efter, du har fået gældssanering.

    • Berthel Lehmann 18. juli 2017, 10:13

     Hej Sanne,
     Budgettet bliver justeret i perioden, så der tages hensyn til at børn bliver 18 år og dermed vil afdrag også blive ændret.
     Så vidt jeg husker, kan du max. være registreret i 2 år efter, du har fået gældssanering.

 • Louise Andersen 20. juni 2017, 18:22

  Jeg fik bevilliget gældssernering i okt. 2016 betaler et afdrag hver måned til kreditorerne og er færdig med det i okt. 2018
  Da jeg har fået nyt job og har brug for en lille bil, vil jeg hører om jeg frit kan benytte mig af tilbuddet på en lille mini bil med en mdr. Ydelse på ca. 1200kr uden at kreditorerne vil kræve et størrer beløb fra mig ?
  Jeg står ikke i rki ! Og har overholdt alle afdrag.
  Mvh Louise

  • Berthel Lehmann 27. juni 2017, 14:28

   Hej Louise,
   Ja, du kan købe en bil uden at kreditorer kræver penge fra dig.

 • Cibia 19. juni 2017, 10:23

  Hej Berthel,
  Tak for super nyttig information på siden her.
  Jeg skal på sigt have søgt gældssanering efter et forlist samliv, som desværre endte med en tvangsauktion. Har prøvet at beregne afdragets størrelse som enlig iht. ovenstående, men hvordan vil det se ud, hvis jeg var samlevende med min kæreste, som jeg først har mødt længe efter ophøret at det forliste samliv? Vil beregningen gå på hans og min løn sammenlagt, minus boligudgiften og minus rådighedsbeløbet for samlevende på kr. 10430? Eller vil det kun være min løn, minus boligudgiften (det hele eller det halve?) og minus rådighedsbeløbet for samlevende kr. 10430?

  • Berthel Lehmann 20. juni 2017, 08:46

   Hej Cibia,
   Du kan læse mere om, hvordan det udregnes i artiklen “Gældssanering budget – så meget får du
   Beregningen vil kun blive ud fra din indkomst og din del af udgifter i forhold til bolig.

 • Gullie 8. juni 2017, 16:17

  Hej Berthel!
  Jeg har et spørgsmål?
  Om jeg søger gældsanering fra en gammel gæld fra 2011 og da var jeg alene !
  I dag er jeg gift.
  Kan min mand så blive inddraget økonomisk i gældsanering ?
  Gullie.H.M

  • Berthel Lehmann 12. juni 2017, 13:00

   Hej Gullie,
   Nej, din mand kan ikke komme til at betale eller hæfte for din gæld.

 • Gerly Andersen 1. juni 2017, 16:41

  Skat oplyser at jeg skal have ca 6000kr tilbage inden 1.august 2017.
  Jeg skal til at søge gældssanering efter en tvangsauktion. Er folkepensionist, 69 år, enlig. 12.500 udbetalt efter skat.
  Kan min overskydende skat blive inddraget ved gældssaneringen?

  • Berthel Lehmann 12. juni 2017, 12:37

   Hej Gerly,
   Ja, den vil blive medregnet.
   Hvis du bruger pengene kort før ansøgning om gældssanering, vil det måske betyde, at du ikke får tilkendt gældssanering.

 • Allan Reimer 31. maj 2017, 05:43

  Hej.
  Hvis man står og skal have hjælp af kommunen til et indskud til en bolig, vil dette også sætte en bremse i for at få gældssanering ?

  • Berthel Lehmann 12. juni 2017, 12:31

   Hej Allan,
   Jeg har aldrig hørt, at det har været et problem i forhold til gældssanering.

 • Vibeke Jensen 14. maj 2017, 22:14

  Hej.
  Jeg er 60 år og på resurseforløb. Kommer næppe i arbejde igen, da jeg er slidt op. Mistede alt i forbindelse med min mand s død for 8 år siden. Firma, hus i Sverige ,bil, båd , campingvogn m.m. alt dette gik i 0, men vores lystgård gik på tvang og jeg skylder nu ca 1,7 mill væk, incl en tank olie. Kan jeg få hjælp ? Måske gældssanering ? Jeg er medlem af RKI. Mvh Vibeke Tolstrup Jensen.

  • Berthel Lehmann 15. maj 2017, 13:04

   Hej Vibeke,
   Resourceforløb anses som en midlertidig indkomst og derfor kan man normalt ikke få gældssanering.
   Når dit forløb er overstået og du ender med arbejde (f.eks. fleksjob) er det problem løst i forhold til gældssanering.

 • Pia c Sørensen 9. maj 2017, 21:58

  Hej
  Jeg er lige et spørgsmål
  Kan man få et gældssanering når man er på kh
  Mvh Pia c Sørensen

  • Berthel Lehmann 10. maj 2017, 06:30

   Hej Pia,
   Man kan som hovedregel ikke få gældssanering, hvis man er på kontanthjælp.

 • Pia B 3. maj 2017, 22:44

  Hej. Jeg har et hus på landet, som jeg er ved at gå ned med. Det er et gammelt hus, hvor der er fugt i indervægge, og opgaverne hober sig op. Har overhovedet ingen hverken evner eller økonomi til at gøre noget ved det. Jeg købte det i 2005 for 895.000 kr, og det er salgsvurderet til 595.000. Skylder knapt en million i det. I forbindelse med salg af lejlighed før købet af huset, kom jeg også af med en ret stor kassekredit.
  Jeg har haft et sygdomsforløb med stress fornylig, og har med psykologens hjælp kommet frem til at jeg skal frigøre mig fra den største stressfaktor i mit liv: Huset.
  Banken er ikke sikre på at de vil lade mig sælge til den pris. Jeg har så givet dem besked på, at jeg under alle omstændigheder skal ud af det hus, og at selv om jeg meget nødig vil være nødt til at stoppe betalingerne, så må det være sådan.
  Jeg har fast job, og ud over huset har jeg kun et billån på ca 100.000, optaget for 2 år siden. Alle afdrag bliver overholdt. Bilen blev købt brugt, Fiat Punto. Jeg kan ikke undvære bilen, da jeg ikke kan møde på job i Kbh med de offentlige kl 6 om morgenen.
  Hvis banken nægter at lade mig sælge, hvordan skal jeg så komme ud af det? Og vil jeg kunne få gældssanering? Jeg får ca 17000 udbetalt om måneden

  • Berthel Lehmann 4. maj 2017, 06:56

   Hej Pia,
   Hvis banken ikke vil deltage i et salg, har du mulighed for at stoppe betalingerne.
   I sidste ende vil huset blive solgt på tvangsauktion.
   Vedr. gældssanering er der flere forhold, der gør sig gældende.
   Jeg vil anbefale, at du får en vurdering af dine muligheder for gældssanering.
   Det er ganske gratis og uforpligtende og du starter her:
   http://www.budgethuset.dk/gaeldsraadgivning/

   • Pia Backman 9. maj 2017, 11:10

    Hej Berthel.
    Jeg har talt med min bank i dag. De vil lade mig sælge huset, og har udregnet en afbetalingsordning, som så rækker helt frem til jeg er 79!!! Det er fuldstændig uoverskueligt for mig.
    Er det muligt at få gældssanering, når man har lavet afbetalingsaftale med banken, efter at huset er solgt?? Eller vil skifteretten sige “bare ærgerligt, du skulle ikke have skrevet under”?

    • Berthel Lehmann 10. maj 2017, 12:58

     Hej Pia,
     En underskrift forhindrer dig ikke i at få gældssanering.

 • Rasmus Carlsen 4. april 2017, 16:24

  Hvis gælden hos den ene part i et samlevende par, stammer fra et tidligere samlivsforhold, i det her tilfælde en virksomhed som gik konkurs, kan den nye samlevers økonomiske forhold da tages i betragtning i forbindelse med gældssanering?

  • Berthel Lehmann 8. april 2017, 15:02

   Hej Rasmus,
   Den nye partner kan ikke på nogen måde stilles til ansvar eller hæfte for gælden.
   Ved en gældssanering vil begges økonomier blive gennemgået, men det er kun for at sikre sig, at den part, der ikke søger gældssanering kan klare sig selv økonomisk.

   • Thomas 21. april 2017, 07:14

    Jeg har lige været igennem hele møllen, og min samlever blev indraget, på en sådan måde at vores samlede rådighedsbeløb blev opgjort og derfor vil jeg også mene hendes økonomi er indraget, for tjener hun godt skal der jo betales det mere af i dividende…..

    • Berthel Lehmann 1. maj 2017, 13:32

     Hej Thomas,
     En samlever bliver normalt kun inddraget økonomisk, hvis gælden blev optaget i den periode, hvor gælden blev stiftet.
     I sådanne tilfælde kan det vurderes at samleveren også har været med til at bruge pengene direkte eller indirekte.

Skriv en kommentar