≡ Menu

Forældelse af gæld

Yesss!!!! Det har jeg hørt fra flere af mine klienter, når det har vist sig, at deres gæld var forældet. Det kan nemlig betyde, at gældsposter kan slettes og det kan betyde meget for den enkeltes økonomi.

Gæld forældes, hvis kreditor ikke er vågen

Gæld forældes, hvis kreditor ikke er vågen

Da forældelsesloven har ændret sig de sidste år, har gjort, at nogle kreditorer ikke har nået eller ikke har husket at gøre det nødvendige for at undgå forældelse.

I denne artikel vil jeg gøre det helt klart for dig, hvornår kreditor ikke længere kan inddrive penge fra dig med lovens arm.

I Danmark kan gæld blive ”for gammel” og dermed kan kreditor ikke længere kræve pengene tilbage.

Der er endda lavet en ”Forældelseslov”, der skal gøre det helt klart, hvornår en gældspost er forældet. Disse regler vil jeg i denne artikel oversætte fra ”lov sprog” til ”almindelig dansk”, så du nemt kan afgøre, om noget af din gæld er forældet.

Hvad betyder det, hvis min gæld er forældet?

Det betyder, at kreditor ikke længere kan kræve at få sit tilgodehavende tilbage fra dig. Dermed kan kreditor IKKE få rettens ord for, at du skylder dem penge og det betyder også, at kreditor IKKE kan indkalde dig i fogedretten for at få pengene tilbage eller for at få lavet en betalingsaftale.

Med andre ord: Hvis gæld er forældet, skylder du ikke kreditor penge, set med lovens øjne.

Hvornår starter ”stopuret”?

Her tager mange fejl. ”Stopuret” på forældelsen kan ”nulstilles” af kreditor på forskellige måder. Når du f.eks. underskriver en ny skyldnererklæring eller gældsbrev og når du i fogedretten erkender din gæld til kreditor.

Flere detaljer om, hvornår stopuret på forældelsen starter forfra, kan du læse længere ned under afsnittet ”Afbrydelse af forældelsen”.

De 5 typer gæld

Alt efter hvilken type lån, det drejer sig om, er der forskellige regler om forældelse. Der findes 5 forskellige typer ”lån”, når vi snakker om forældelsesloven.

Regler for forældelse varierer efter type af gæld

Regler for forældelse varierer efter type af gæld

3 års reglen
Generelt er gæld forældet efter 3 år. De 3 år regnes fra den dag, hvor kreditor kunne kræve hele beløbet tilbagebetalt. Denne generelle 3 års regel gælder ikke, hvis gælden passer ind i nedenstående øvrige regler.
Denne regel gælder ved gæld til f.eks. håndværkere, forretninger og lignende.

3 års reglen bliver automatisk ændret til 10 års reglen, hvis kreditor får en underskrift fra dig, hvor du erkender gælden. Enten frivilligt eller via rettens gang.

5 års reglen
Denne regel gælder, når gælden er opstået ved udførelsen af arbejde i et ansættelsesforhold.
Fristen suspenderes, hvis kreditor var ubekendt med gælden eller skyldneren. I så fald regnes forældelsesfristen først fra den dag, da kreditor fik, eller burde have kendt til gælden.

10 års reglen
Denne regel er den mest brugte, når vi taler om almindelige lån i f.eks. finansieringsselskaber, banker og lignende.

Reglen er gældende, når:

 • Du har underskrevet et gældsbrev på lånet. Med andre ord, skal du have underskrevet et stykke papir, hvor der står, hvor meget du har lånt.
 • Gælden er registreret på en værdipapircentral. (f.eks. aktier, obligationer og børsnoterede værdipapirer)
 • gældens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav af fogedretten eller anden bindende afgørelse.

Der gælder også en 10 årig frist:

 • for lån eller ubevilgede overtræk på konti i pengeinstitutter.
 • for krav, der også er underkastet en 3-årig eller 5-årig forældelse, men hvor fristen har været suspenderet. (se under ”5 års reglen” for forklaring af suspendering)
 • for krav på erstatning for tingskade uden for kontrakt. Fristen regnes fra tidspunktet hvor skaden sker, og gælder ved siden af fristen på 3 år.

20 års reglen
Der gælder en 20 årig frist for indlån i pengeinstitutter og lign., herunder på tilskrevne renter. Fristen regnes fra den seneste indsættelse, hævning, rentetilskrivning eller postering i øvrigt på kontoen.

30 års reglen
Der gælder en absolut frist på 30 år for gæld i forbindelse med erstatning eller godtgørelse, når det handler om personskade og for gæld, når det gælder erstatning for skade forvoldt af forurening af luft, vand, jord eller undergrund eller ved forstyrrelser ved støj, rystelser el.lign. Fristen regnes fra den skadevoldende handlings ophør og gælder ved siden af fristen på 3 år.

Renter på alle typer lån forældes efter 3 år.

Afbrydelse af forældelsen

Forældelsen afbrydes og stopuret starter forfra, hvis:

 • Du erkender gælden ud fra din handlemåde. Det kan f.eks. være, at du løbende betaler ydelser til gælden (afbetaler) eller hvis du hæver penge på en f.eks. kassekredit.
 • Når kreditor foretager retslige skridt mod dig for at få en dom på gælden. Det kan f.eks. være fogedretten eller anden bindende afgørelse, der fastslår gælden eksistens og størrelse.

Forældelsen afbrydes IKKE, når:

 • Kreditor sender påmindelser, rykkere, ringer eller på anden måde gør dig opmærksom på gælden. Kreditor SKAL have en ny underskrift fra dig, frivilligt eller via retten, medmindre du indirekte erkender gælden som nævnt i punkt 1 ovenfor.

Ansvar og mere information

I Denne artikel har jeg ”fortolket” de mest relevante regler vedr. forældelse. Det betyder, at min ”fortolkning” sikkert fortolkes anderledes af andre og derfor afstår jeg alt ansvar på alle måder, hvis du handler efter informationer i denne artikel.

Hvis du vil have alle detaljer med, kan du klikke her. (Link til Forældelsesloven)

Comments on this entry are closed.

 • Karen 22. april 2018, 21:19

  Hvis en gæld til en bank og et realkredit institut er næsten 30 år gammelt uden nogen kontakt mellem kreditor og skyldner andet end brev herom, er gælden så ikke forældet?
  Jeg har hørt at kreditor kan ringe skyldner op, og så gælder forældelsesfristen ikke mere? Er det korrekt?
  Skal man gøre indsigelse pga man mener gælden er forældet? Eller pga man mener, at man ikke skylder pengene?

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 13:13

   Hej Karen
   Gæld er forældet efter 10 år, hvis du ikke erkender gælden direkte eller indirekte.
   Et opkald eller brev er ikke nok til at afbryde forældelsen. Det kunne man før 2008, men nu er der andre regler.

 • lars 18. april 2018, 11:30

  hejsa skal i foderetten her den 25 april på en gammel gæld på 22578 til syd enegi har været i retten i 2009 hvor jeg blev er klæret indsolevent så er mit ? skal de ikke have kaldet ind noget før alså senest 3 år efter så burde den jo være forældet ik hilsen lars

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 12:52

   Hej Lars
   Afbrydelse af forældelse sker ikke kun i fogedretten.
   Det sker også, hvis du direkte eller indirekte erkender gælden.

 • Husum 13. april 2018, 00:56

  Jeg har en strid med et kreditkortfirma, som i fra 2013 til 2014 tilskrev sig ca. 2000 kr. i rykkergebyrer, ved i 7 måneder at sende månedlige regninger for et udløbet kreditkort, som jeg troede jeg havde betalt ud, til en gammel adresse, som de godt vidste jeg var fraflyttet.

  I den anledning har jeg nogen spørgsmål:

  1. Er forældelsen 3 eller 10 år for kreditkortselskaber?
  2. Forfalder renter og gebyrer ikke efter 3 år under alle omstændigheder?
  3. Kan de komme uden om reglen med max 3 rykkere ved at blive ved med af sende månedsregninger, og opkræve 3 rykkere for hver månedsregning?

  Håber du kan hjælpe, mener det er langt ud over både rimelighed og lovlighed.

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 12:41

   Hej Husum
   1) Jeg mener, at 10 år er gældende.
   2) Renter og gebyrer forældes ikke automatisk efter 3 år, hvis kreditor sørger for at afbryde forældelsen.
   3) Jeg mener ikke, at de har ret til at opkræve 3 x rykkergebyr hver måned, hvis der er tale om den samme gældspost/ hovedstol.

 • Hanne 11. april 2018, 09:56

  Hvis man har en aftale med skat om en afdragsordning, og skat selv har sat den i bero pga. EFI skandalen, hvornår bliver afdragsordningen/restskatten så forældet?

  mvh. Hanne

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 12:28

   Hej Hanne
   Forældelse af gæld til det offentlige er sat på “standby” pga. EFI.
   Det er besluttet af folketinget.
   Med andre ord forældes det ikke pt.

 • Jan 26. marts 2018, 18:02

  Jeg underskrev i 2011 en skyldnererklæring i forbindelse med gæld til Nordea.
  I 2016 overdrager Nordea inddrivelse til Collectia. I den forbindelse udbeder jeg dokumentation for oprindelig hovedstol samt transaktionsoversigt vedr. hovedstol og renter. Jeg finder så ud af at Hovedstolen på skyldnererklæringen er opgjort forkert – har det nogen betydning? Dette meddeler jeg Nordea/Collectia.
  Collectia/Nordea foretog sig ikke yderligere, men i januar 2018 modtog jeg et nyt krav, denne gang fra Lindorff. Nordea havde nu ‘overdraget’ gælden til Lindorff. Jeg henviste til tidligere kommunikation med Nordea/Collectia vedr. hovedstolen. I marts modtager jeg så et nyt krav (lidt lavere) end i januar. Jeg har igen gjort opmærksom på hovedstolen ikke er opgjort korrekt.
  Spørgsmål: Er skyldnererklæringen stadig gyldig, selv når hovedstolen er opgjort forkert (og ikke dokumenteres efterfølgende)?

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 11:47

   Hej Jan
   Jeg mener ikke, at man lovligt må inddrive gæld, hvis gældens størrelsen ikke er korrekt.
   Det vil jeg anbefale, at du klager over. Hvis det ikke hjælper, så klag til Rigspolitiet, der udsteder inkasso licenser.

 • Lone 21. marts 2018, 21:54

  Hej, min bror har en gammel gæld fra den juli måned, som han ikke har været i stand til at betale. beløbet er nu 30.000 kr. til et privat firma
  der er 2 gange lavet en afdragsordning 2-2-09 og 13-10-14, der er ingen af disse ordninger der er overholdt, der er aldrig betalt afdrag.
  inkasso firmaet sender rykker ca. 1-2 gange årligt senest den 5-3-18, hvor de igen foreslår en afdragsordning, ellers bliver det sendt til retten
  er denne gæld ikke forældet?

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 11:35

   Hej Lone
   Hvis du erkendt gælden direkte eller indirekte, afbrydes forældelsen og stopuret starter forfra.
   Så hvis der er lavet en aftale i 2014 (hvor du indirekte har erkendt gælden) kan den tidligst være forældet i 2024.

 • René Gertsen 19. marts 2018, 23:43

  Jeg har en gammel gæld til Nordea som Intrum overtog…

  Det er omkring 10 år siden jeg sidst var i kontakt med Nordea, og da jeg i december/januar måned skriver til Intrum for at finde en løsning, skriver de:

  “Deres Lån hos Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige (tidligere Nordea Bank Danmark A/S)

  Jeg skal hermed bekræfte, at denne sag er afsluttet hos os – og at vi på det foreliggende grundlag ikke vil foretage os yderligere i sagen.”

  Jeg ringer til Intrum og får at vide at min gæld er forældet, men jeg tør næsten ikke tro på det…!!

  Spørgsmål: Bliver den forældede gæld stående på årsopgørelsen, ved RKI og Debitorregistret og så videre, og hvis ja hvordan får man det så slettet…?

  Mvh. René

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 11:30

   Hej René
   Hvis gæld er forældet, skal kreditor oplyse SKAT om dette, så det bliver slettet i dine skattepapirer.

 • Pernille Wøldike 17. marts 2018, 14:11

  Hej..
  Hvis man intet har hørt fra kreditor i knapt 4 år ikke engang en opgørelse samt ikke haft noget med den gæld (af betalingen) at gøre.. Jeg gik fra min x mand i dec 13 og blev fraskrevet huset og vi aftaler at han fortsat med selv at betale på gælden dertil.. han har hele tiden selv ejer huset men jeg skrev under på noget lån til ombygningen af huset for Ca 8 år siden.. jeg skrev så også under for Ca 4 år siden at jeg ikke kunne kræve noget med huset.. nu skriver hans bank til mig at jeg skylder et afdrag på 3600.. øhh har intet haft med det at gøre i siden december 13 så forstår ikke lige.. hvad kan jeg gøre og er gælden forældet fra min side..??
  Vh Pernille

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 10:53

   Hej Pernille
   Gæld forældes tidligst efter 10 år.
   Hver gang du erkender gælden direkte eller indirekte, starter stopuret på de 10 år forfra.

 • Daniel 16. marts 2018, 21:11

  Pænt goddag.
  Jeg har modtaget en regning som jeg lykkeligt havde glemt alt om fra d. 30/1/2015.
  På regningen står der der 31/12/2017 og jeg skulle have 30 dage til at betale den.
  Jeg har først modtaget regningen for 2 uger siden altså i starten af marts.

  Hvad er mine rettigheder?
  Og hvad nu hvis jeg modtog regningen lad os sige den 29/1/2018. Ville det have ændret det til 3 års reglen?
  Mvh

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 10:51

   Hej Daniel
   Det ser ud til at 3 års reglen gælder i dit tilfælde.
   Denne regel gælder om den er udstedt i 2017 eller 2018.

 • Vivi 16. marts 2018, 15:54

  Jeg har en gæld, der oprindeligt er optaget i Ekspres Bank i 2009. Jeg har betalt, som jeg skulle, indtil en problematisk periode i 2012. I 2013 var jeg i fogedretten og har betalt som aftalt fra da af. Gælden var 163.000. Jeg har indbetalt mindst 119.500, som er det, jeg kan se på min netbank. Jeg er i RKI indtil december 2018. Sidste år fik jeg besked om, at gælden var flyttet til Lindorff. Der er i Ekspres bank aftalt en 0 % rente. Da jeg tjekker min årsopgørelse, ser jeg til min gru, at der er tilskrevet over 23000 i rente i 2017 og gælden er vokset til 202000. Jeg kontakter Lindorff, der sender mig et slags kontoudtog, hvor der står, at jeg skal betale 202000, heraf 93000 i renter. Herefter snakker jeg med Lindorff, der siger, jeg skal smide de papirer ud, da det er en fejl. Nu er gælden på 173.000. Jeg har siden 2013 betalt 53000 på de oprindelige 163.000. Jeg vil gerne have en oversigt over alle mine indbetalinger i hele lånets løbetid. På trods af, at Lindorff kunne generere en plan, der gik fra 17.12.2013 (den jeg skulle smide ud) siger de nu, at de kun kan give mig et udtog for den periode, de har ejet lånet i, hvilket er under et år. Ekspresbank vil ikke give mig noget, da de har solgt lånet til Lindorff. Jeg modtager ingen information og har intet modtaget fra hverken ekspresbank eller Lindorff udover meddelelsen om, at Lindorff havde overtaget lånet. Har jeg slet ikke ret til at få et eller andet på skrift bare en gang i mellem, så jeg kan følge med i, hvad der foregår? Jeg har ikke mulighed for at fradrage de betalte renter i skat, når jeg ikke får noget som helst på skrift, der kan dokumentere retten til fradrag.

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 10:47

   Hej Vivi
   Jeg er sikker på, at Lindorff har alle dokumenterne fra Ekspres Bank.
   F.eks. lånedokumentet, som du underskrev ved optagelse af lånet.
   Jeg vil anbefale, at du kontakter begge igen og er mere “hårdnakket”.

Næste artikel:

Forrige artikel: