≡ Menu

Tvangsakkord (gældssanering for selvstændige)

Tvangsakkord er en slags gældssanering for selvstændige og kan søges af selvstændige privatpersoner og selskaber.

Tvangsakkord kan være sidste chance for en virksomheds overlevelse

Tvangsakkord kan være sidste chance for en virksomheds overlevelse

I april 2011 blev loven lavet om, så reglerne om tvangsakkord blev ophævet og erstattet af reglerne om rekonstruktion.

En af grundene var at give virksomheder mulighed for at fortsætte, hvis de var ”sunde”, men blot havde midlertidige penge problemer.

Der findes fire måder, en ”rekonstruktion” kan ende på:

 • Akkord (virksomheden fortsætter)
 • Betalingsudsættelse
 • Virksomheden erklæres solvent (kreditværdig) (sker sjældent)
 • Virksomheden tages under konkursbehandling

Hvis kreditorerne ikke kan blive enige om en tvangsakkord løsning, er konkurs oftest den eneste udvej for virksomheden.

Formål med tvangsakkord (rekonstruktion)

Tvangsakkord går ud på at få kreditorerne med på en procentvis nedskrivning af gælden i samarbejde med dig og skifteretten. I nogle tilfælde kan formålet også være, at få “godkendt” en udsættelse af betalinger.

Som hovedregel kan gælden højst nedsættes til 10 %, men i særlige tilfælde, eller hvis kreditorerne går med til det, kan gælden nedskrives til mindre end 10 %.

Under en tvangsakkordforhandling kan din virksomhed fortsætte, da virksomhedens overlevelse kan være formålet med en tvangsakkord.

Det er normalt ejeren af virksomheden, der tager initiativ til en tvangsakkord, men kreditorer har ifølge loven også ret til at foreslå tvangsakkord for en virksomhed. Det kan være en stor fordel for kreditorerne, da det giver dem mulighed for at udskifte ledelsen, hvis denne handler uforsvarligt.

Det er naturligvis kun skifteretten, der kan beslutte om en ledelse skal ”afsættes”, hvis det vurderes at ledelsen handler uansvarligt. Det er kreditor, der kan ”ansøge” skifteretten om at ”afsætte” ledelsen. Hvis skifteretten finder det rimeligt, bliver ledelsen ”afsat”.

I stedet får ”rekonstruktøren” opgaven at fungere som ledelse.

Inden du kan søge om tvangsakkord

Inden du ansøger skifteretten (i København er det Sø- og Handelsretten) om at starte en tvangsakkordforhandling, skal du have nogle ting på plads.

Du skal mindst have to tillidsmænd, en “rekonstruktør” (person, der kender din branche) og en revisor til at lave følgende dokumenter:

Under og efter en tvangsakkord sag kan virksomheden fortsætte som normalt

Under og efter en tvangsakkord sag kan virksomheden ofte fortsætte som normalt

(Tillidsmænd udnævnes af skifteretten. Tillidsmændene bruges til din sag fremover. Du kan dog selv vælge en revisor, hvis denne er statsautoriseret eller registreret)

 • Akkordforslag (plan for afvikling af gælden)
 • Dokumentation om accept fra kreditorerne (Min. 40 % af kreditorerne skal acceptere forslaget, udregnet efter antal og efter gældsposternes størrelse)
 • Forklaring om virksomhedens formue og gæld, som de to tillidsmænd har lavet
 • Underskrift fra virksomhedens ledelse om, at alle værdier er oplyst.

Når disse dokumenter er lavet, sendes de til kreditorerne til gennemsyn og godkendelse.

Hvis mindst 40 % af kreditorerne (både antal af kreditorer og 40 % af gældens total) accepterer forslaget, sendes dokumenter og ansøgning til skifteretten, for at få gang i sagen.

Betingelser for tvangsakkord

Ved tvangsakkord:

 • Til behandling af sagen, skal udnævnes en revisor og en rekonstruktør, der skal lave akkord forslaget og relevante dokumenter
 • Tvangsakkorden bliver kun godkendt af skifteretten, hvis en del af kreditorerne frivilligt accepterer forslaget

Og nu skal du holde tungen lige i munden

 • Minimum 60 % af kreditorerne skal acceptere forslaget ved afstemningen
 • Hvis forslaget til kreditorerne f.eks. er tilbagebetaling af kun 10 %, skal mindst 75 % af kreditorerne acceptere forslaget, målt efter størrelsen af deres tilgodehavende.
 • Hvis de to ovenstående betingelser er opfyldt kan skifteretten godkende akkorden. De kreditorer, der ikke accepterede akkorden må bide i det sure æble og finde sig i, at deres tilgodehavende nu er skrumpet kraftigt ind.

En betingelse for tvangsakkord kan udover reducering af gælden også være at fordele skyldnerens værdier imellem kreditorerne.

Hvad koster det?

Inden du overhovedet kan starte en tvangsakkordforhandling, kræver skifteretten, at du kan stille sikkerhed for sagsomkostningerne.

Du skal betale kr. 1.500,- i retsafgift, når en sag åbnes. Derudover skal du betale for rekonstruktøren, revisoren og i nogle tilfælde skal du også betale for udgifter for tilsyn.

Udgiften til rekonstruktør,  revisor og evt. tilsyn bestemmes af skifteretten og vurderes efter arbejdets omfang.

Møde med kreditorerne

Når skifteretten har besluttet at starte sagen, bliver alle kreditorerne indkaldt til møde.
På mødet bliver akkord forslaget diskuteret og til sidst stemmer kreditorerne om forslaget. Ved mødet bliver det også vurderet, om alle kreditorerne behandles lige i forslaget.

Hvis en kreditor og du har et personligt forhold, mister denne stemmeretten. Hvorvidt du og kreditor har et “for nært forhold” afgøres af skifteretten.

Til mødet skal du og tillidsmændene være tilstede og svare på evt. spørgsmål fra kreditorerne og skifteretten.

Hvor lang tid tager det?

En sag af denne slags må max. tage 6 måneder fra den dag, hvor skifteretten har modtaget en ansøgning om ”rekonstruktion” til kreditorerne skal stemme om forslaget.

Hvis kreditorerne ikke sådan lige kan beslutte sig, kan sagen forlænges med 4 måneder mere, hvis der er enighed om dette. Ifølge loven må en sag max. tage 12 måneder, medmindre der er helt særlige omstændigheder.

Dine rettigheder under sagen

Hvis formålet med tvangsakkorden er at fortsætte med virksomheden kan du fortsat indgå almindelige aftaler med leverandører, sælge varer og betale regninger. Større beslutninger vedr. virksomheden skal dog godkendes af ”rekonstruktøren”.

Under en akkordforhandling kan kreditorer ikke tage udlæg i dine værdier. Dette gælder dog ikke, hvis en kreditor ikke er en del af akkordforhandlingen.

Hvis tvangsakkord godkendes, men du ikke overholder aftalerne

Når en tvangsakkord godkendes af skifteretten, skal du betale nogle penge tilbage til kreditorerne. Hvis du ikke overholder disse aftaler, som er bestemt af skifteretten, kan hele aftalen bortfalde. Det vil sige, at du risikerer, at de oprindelige skyldige beløb skal betales fuldt ud.

Det er dog sjældent, at det sker.

Hvis en tvangsakkord ikke godkendes

Hvis det ikke lykkes at få godkendt en tvangsakkord, begæres virksomheden konkurs. Det vil opløse virksomheden og alle værdier vil blive opgjort og fordelt ligeligt imellem kreditorerne.

Links

Early Warning – Med Early Warning får man fortrolig, uvildig og gratis hjælp på Danmarks regning til virksomheder i krise.

Amino – Danmarks største og bedste samlingssted for iværksættere. En masse hjælpsomme mennesker og et stort forum, hvor du kan spørge om hvad som helst.

Hvad skal jeg gøre nu?

Hvis tvangsakkord er aktuelt i din situation skal du absolut have hjælp fra professionelle. Start med at vurdere din sag med oplysninger fra denne artikel og hvis du mener at det er relevant for dig, bør du kontakte en advokat eller skifteretten for hjælp til at komme videre.

Mere information om tvangsakkord

For at kunne skrive denne artikel har jeg læst og tolket en masse paragraffer. Jeg er trænet i at fortolke og forstå love. Det betyder dog ikke, at min fortolkning er 100 % korrekt. Når jeg skriver om gæld læner jeg mig både op ad paragraffer, men absolut også fra min praktiske erfaring med gældsrådgivning.

Lige nøjagtig denne artikel handler om et emne, jeg ikke har erfaring med rent praktisk. Der gennemføres ca. 100 sager om tvangsakkord i hele Danmark om året og jeg har ikke været med til nogle af dem.

Derudover er loven helt ny.

Det, jeg prøver at sige er, at facts i denne artikel er baseret på research og IKKE erfaring. Derfor skal du læse den med et vis forbehold.

Hvis du vil læse mere om dette emne, kan du læse paragrafferne i Konkursloven eller stille spørgsmål i boksen nedenfor.