≡ Menu

Regler for gældssanering

Mange tror at de kan få gældssanering, hvis gældsposterne er vokset dem over hovedet. Tro om igen!

Rigtigt mange gældsramte ansøger om gældssanering og kun ca. 10% får det gennemført. Gældssanering er absolut ikke en “fribillet” ud af din økonomiske krise!

Selvom du får gældssanering bliver livet ingen “dans på roser” de efterfølgende 3-7 år. Du skal være forberedt på en meget stram økonomi i den periode hvor du skal betale til kreditorerne.

Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en mulighed for at få slettet din gæld helt eller delvist. Dette kan være den eneste udvej for at blive gældfri, hvis det er umuligt for dig at betale gælden tilbage selv.

Ved en gældssanering får du eftergivet din gæld helt eller delvist

Ved en gældssanering får du eftergivet din gæld helt eller delvist

Skifteretten bestemmer, om din mulighed for at betale din gæld tilbage er umulig og kan derfor beslutte, at dine kreditorer ikke får deres fulde tilgodehavende.

Derefter vil skifteretten afgøre, hvor meget du kan få eftergivet og hvor meget, du skal betale om året i de kommende 3-7 år (oftest 5 år), hvorefter du er helt gældfri.

Selvom det er umuligt for dig at betale din gæld tilbage, kan gældssanering sagtens blive afvist alligevel. Hvis dette er tilfældet, må du lære at leve med din gæld noget længere, indtil du igen kan søge gældssanering.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og er gået konkurs, gælder særligt fordelagtige muligheder for gældssanering.

Hvor meget får man eftergivet?

Det kommer an på dine økonomiske forhold. Som tommelfingerregel vil de regne dine boligudgifter fra dine indtægter og give dig et rådighedsbeløb.

Hvis din gældssanering går igennem, skal man leve efter et stramt budget

Hvis din gældssanering går igennem, skal man leve efter et stramt budget

Resten af dit månedlige overskud vil blive fordelt ligeligt til dine kreditorer over de kommende 5 år.

Der tages også dog hensyn til antallet af børn og om man har andre nødvendige fornødenheder, som f.eks. medicin m.m.

Se nedenstående tal (2021):

Enlig:
Efter din husleje, vand, el og varme, medicin, a-kasse/ fagforening, nødvendig transport (arbejde) er betalt, skal du have kr. 6.720,- til rådighed.

Eksempel (pr. måned):
Udgift til husleje er kr. 4.000,-
Udgift til El, vand og varme er kr. 500,-
Udgift til A-kasse er kr. 450,-
Udgift til alle andre udgiftsposter er kr. 6.720,-

I dette tilfælde skal du altså have (4000 + 500 + 450 + 6.720) kr. 11.670,- til rådighed hver måned.

Alle indtægter over kr. 11.670,- bliver således fordelt lige imellem dine kreditorer.

Hvis du f. eks. får udbetalt kr. 15.000,- om måneden, vil du skulle betale kr. 3.330,- om måneden i 5 år.

Hvis du får udbetalt kr. 11.670,- kan du få eftergivet hele din gæld.

Rådighedsbeløb gældssanering 2021

Det månedlige rådighedsbeløb udgør 6.720,- for enlige og 11.400,- samlet for ægtefæller.

For hvert barn udgør det månedlige rådighedsbeløb:

1.840 kroner indtil det fyldte 2. år
2.350 kroner indtil det fyldte 7. år
3.370 kroner indtil det fyldte 18. år

For at få gældssanering skal du opfylde nogle kriterier. Disse kriterier er ikke en ”tjekliste”, og selv om du ikke opfylder alle kriterierne, kan du godt få gældssanering og vice versa.

Om du kan få gældssanering eller ej, vurderes alene af skifteretten og er baseret på dine individuelle forhold.

Der findes dog nogle ”retningslinjer”, der giver dig en idé om dine chancer.

Betingelser (retningslinjer)

Der er to grundbetingelser for gældssanering:

 1. du kan ikke betale din gæld – hverken nu eller senere
 2. en gældssanering vil føre til en varig forbedring

Dette betyder, at du skal være håbløst forgældet. Retten vurderer her den samlede gælds størrelse og dine muligheder for at betale gælden tilbage, både nu og fremover.

Du kan normalt IKKE få gældssanering, hvis:

1) du har uafklarede økonomiske forhold.
Alle dine gældsposter skal være afklarede. Du kan f.eks. ikke få gældssanering, hvis du er i gang med at sælge din bil, bolig eller andre aktiver.

2) du har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, herunder såfremt en ikke uvæsentlig gæld:

a) er stiftet på et tidspunkt, hvor du var ude af stand til at opfylde dine økonomiske forpligtelser
Hvis du har optaget lån, velvidende, at du ikke kunne betale den tilbage, eller hvis du har lånt penge for at kunne betale andre kreditorer.

b) er opstået som følge af, at du har påtaget dig en finansiel risiko, der stod i misforhold til din økonomiske situation
F.eks. hvis du har investeret penge samtidigt med, at du ikke kunne overholde dine økonomiske forpligtelser.

c) er stiftet med henblik på forbrug
Hvis den største del af gælden er forbrugsgæld, og du stadigt har samme indtægt, som da du stiftede gælden, vil du ikke stå godt. Der vil de nok vurdere, at du har handlet uforsvarligt, da du har optaget lån, velvidende at du reelt ikke kunne tilbagebetale den.

d) er systematisk oparbejdet gæld til det offentlige.
Hvis du med vilje har opgivet en lavere indkomst end din faktiske for at betale mindre i skat eller på anden måde har ”udnyttet” forhold vedr. skat eller andre fradrag for at få mere udbetalt.

3) en ikke uvæsentlig gæld er pådraget ved strafbare eller erstatnings-pådragende hold.
Hvis din gæld er stiftet ved strafbare forhold som bøder, skattesnyd eller lignende.

4) du har undladt at afdrage på din gæld, selv om du har haft rimelig mulighed herfor.
Hvis du har undladt at betale ydelser til kreditorer, selvom der har været plads til det i din økonomi.

5) du har indrettet dig med henblik på gældssanering, eller
Hvis du har forberedt dig på gældssanering ved at sælge aktiver, forære dyrebare ting væk eller givet arveafkald for at undgå, at kreditorer kan få deres tilgodehavende. Det samme gælder separation, skilsmisse for at opnå økonomiske fordele.

6) du har stiftet gæld, efter at gældssaneringssag er indledt.

Hvis du derimod har stiftet gæld, hvor din indtægt har kunnet bære betalingsordningerne, men har mistet dit job eller ufrivilligt har en mindre
indtægt, kan du komme i betragtning til gældssanering.

Andre forhold for at kunne få gældssanering

Du skal have stabile forhold for at kunne få gældssanering. Du skal have stabile boligforhold, stabilt arbejde (helst 37 timer om ugen) samt have et stabilt samlivsforhold eller være alene.

Hvis du har fast ejendom som ejerbolig eller andelsbolig, vil skifteretten højst sandsynligt kræve at det sælges, inden du kan ansøge om gældssanering.

Dog kan du muligvis beholde din eje-/ andelsbolig, hvis du ikke opnår bedre økonomi ved at flytte til en lejebolig.

Kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløshedsmodtagere kan som regel ikke få gældssanering, medmindre det sandsynliggøres, at de aldrig kommer i arbejde igen.

For at få gældssanering skal din gæld som tommelfingerregel være på mindst kr. 250.000,-. For pensionister kr. 100.000,-.

Ægtepar og samboende

Hvis du er gift, er samboende, lever et papirløst samliv eller andet registreret partnerskab gælder særlige regler ved gældssanering.

Hvis du er gift, bliver din ægtefælles økonomi taget i betragtning ved en gældssanering

Hvis du er gift, kan din ægtefælles økonomi blive taget i betragtning ved en gældssanering

Hvis du har stiftet det meste af gælden samtidigt med at du har levet som beskrevet ovenfor, vil hele hustandens økonomi (dog ikke børns økonomi) blive brugt som grundlag for skifterettens afgørelse om, hvor meget gæld, der eftergives, og om en gældssanering kan blive gennemført.

I domstolens øjne ligestilles ægteskab med alle ovenstående slags partnerskaber.

Det vil sige, at din partners indtægter og udgifter nu også spiller en rolle og vil bliver medregnet, når det skal besluttes, hvor meget gæld, der skal eftergives.

Dog kan din partners værdier (aktiver) ikke kræves solgt, da de anses som din partners ejendom.

Kun, hvis din partner har ”særeje” på aktiver, vil de ikke indgå i vurderingen.

Forløbet, når du søger gældssanering

1) Først skal du udfylde to blanketter, hvor du ansøger om gældssanering. Blanketterne kan du finde under ”Links” i dette kapitel.

2) Når skifteretten har modtaget din ansøgning, vil de gå den igennem og vurdere, om der er mulighed for, at du evt. kunne få en gældssanering. Skifteretten kan allerede afvise din sag inden et møde, hvis din ansøgning er ufuldstændig eller mangelfuld, eller hvis dine forhold tydeligt ikke opfylder kravene til en gældssanering.
3) Du vil blive indkaldt til en samtale i skifteretten, hvor du sammen med en jurist fra skifteretten vil gennemgå din ansøgning, og du vil blive spurgt om din økonomiske situation i øvrigt.

Hvis skifteretten vurderer, at der er en rimelig chance for, at du kan få gældssanering efter denne samtale, vil de godkende at sagen indledes.
Hvis ikke, vil din sag blive afvist.

4) Skifteretten hyrer en medhjælper (advokat), der nu skal behandle sagen. Medhjælperen er hverken advokat for kreditorerne eller skifteretten, men skal hjælpe dig med alle de praktiske ting.

5) Der indrykkes annonce i Statstidende, når en gældssaneringssag indledes. Medhjælper skriver til alle kreditorerne, at de skal  gøre deres krav gældende i løbet af 8 uger.

6) Medhjælper laver i samarbejde med dig nedenstående redegørelse:

a) forklaring på, hvordan din håbløse økonomiske situation er opstået
b) opgørelse over værdier (statusoversigt)
c) budget for gældssaneringsperioden
d) forslag til sanering af gælden

Det er i princippet dig, der fremsætter forslag til gældssanering, selvfølgelig i samarbejde med medhjælperen.

7) Når gældssaneringsforslag og redegørelse er lavet, sendes materialet til skifteretten og alle kreditorerne.

8) Skifteretten indkalder dig, medhjælper og alle kreditorer til et møde i skifteretten. Alle har mulighed for at blive hørt. Hvis der ikke er noget nyt, afsiges kendelsen (beslutningen) af skifteretten.

Hvis der løbende dukker nye oplysninger op i din gældssaneringssag, kan skifteretten indkalde dig til møde for forklaring.

Skifteretten kan til enhver tid afvise sagen, hvis nye forhold viser sig, der ikke taler godt for din sag.

Gældssanering i konkurs

Gældssanering i konkurs er en mulighed for dig, der driver/ har drevet personligt ejet virksomhed samt din samboende hustru.

Hvis du er blevet erklæret konkurs, er dine muligheder for at få gældssanering bedre. Betingelserne for at få en gældssanering godkendt er mildere og perioden, hvor du skal afdrage til kreditorer er typisk på 3 år, i stedet for typisk 5 år ved en almindelig gældssanering.

For at få gældssanering godkendt skal du bl.a. have drevet virksomheden på en forsvarlig måde. Hvis det vurderes, at du har drevet virksomheden uforsvarligt eller taget for mange risici, kan saneringen afvises.

Desuden skal gælden hovedsageligt være opstået i forbindelse med din virksomhed.

Forskellen

Ved almindelig gældssanering:
Du skal have fast arbejde, 37 timer om ugen og stabil indkomst
Du skal have stabile boligforhold
Perioden for afdrag til kreditorer er typisk 5 år, hvorefter du er gældfri

Størrelsen på afdragene i de 5 år ændres ikke (selv om du f.eks. får lønforhøjelse)

Ved gældssanering i konkurs:
Du behøver ikke at være lønmodtager, men kan have startet ny virksomhed. Din indkomst behøver ikke at være stabil
Du behøver ikke at have stabile boligforhold

Perioden for afdrag til kreditorer er typisk 3 år, hvorefter du er gældfri
Hvis dine økonomiske forhold forbedres i perioden på de 3 år, kan det komme kreditorerne tilgode.

Inden du kan søge gældssanering i konkurs, skal du inden være erklæret konkurs.

Vigtigt!
Inden din konkurs afsluttes af kurator, skal du ansøge om gældssanering i konkurs. Behandlingen af din konkurs må altså ikke være afsluttet, inden du søger gældssanering i konkurs.

Spørgsmål og svar

Hvad koster det?
Staten betaler omkostninger til en gældssaneringssag

Bliver jeg registreret i RKI?
Alle, der får godkendt gennemførelse af en gældssaneringssag, bliver registreret i RKI (max. 5 år)

Hvordan betales kreditorerne, hvis jeg får nedskrevet gælden?
Du skal selv betale kreditorerne 1 gang om året.
Dermed skal du selv sørge for at spare op, så du sikrer at kreditorerne får deres penge til tiden.

Hvis du vinder penge eller får lønforhøjelse
Når først skifteretten har afsagt kendelse (beslutning), og du har fået gældssanering, er der kun én mulighed for, at gældssaneringen bortfalder:
Hvis du ikke betaler kreditorerne til tiden.

Uanset hvor meget dine indtægter stiger eller om du modtager arv, vinder i Lotto, tips eller andet, er det kun til din fordel og kendelsen (beslutningen) fra skifteretten er stadigt gældende.

Hvor længe er jeg erklæret konkurs?
Du er erklæret konkurs fra den dag, hvor skifteretten har erklæret dig konkurs. Når kurator har gjort alt op, solgt evt. værdier og fordelt det imellem kreditorerne, er du ikke længere konkurs.

Tips

Sørg for at være meget omhyggelig med at udfylde blanketten, når du ansøger om gældssanering. Du skal have ALT med. Mange sager bliver afvist, fordi de ikke er fyldestgørende.

Husk at udfylde og medsende skemaet ”Oversigt over spørgsmål, der kan blive stillet i skifteretten”. Dette skema skal altid udfyldes og vedlægges ansøgningen.

Hvis du er i tvivl om du kan få gældssanering og opfylder betingelserne helt eller delvist, så søg. Det koster ikke noget.

Du kan øge dine chancer for gældssanering ved at få hjælp til ansøgningen hos en professionel gældsrådgiver.
Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Links

Bekendtgørelse om gældssanering (retsinformation.dk)
Ansøgningsskema, gældssanering (domstol.dk)
Oversigt over spørgsmål, der kan blive stillet i skifteretten (domstol.dk)
Vejledning om gældssanering (domstol.dk)
Retsplejeloven (om Retsplejeloven)

Comments on this entry are closed.

 • Wickie Larsen 30. april 2018, 17:20

  Hej Berthel

  Jeg har en del spørgsmål. Håber du vil være sød at svare på dem alle.

  1. Når man skal beregne hvor stort beløb man kan afdrage. Hvilke andre udgifter kan man så trække fra i beregningen ud over Husleje, el, vand, varme, transport til arbejde og fagforening?

  2. Kan man evt. trække indboforsikring, ulykkesforsikring, tv, telefon, licens og internet fra i de faste udgifter?

  3. Hvad menes der med ydelser på prioritetsgæld? Er det de afdrag man evt. har på lån/gæld lige nu?

  4. Jeg bor sammen med min voksne søn som tjener hans egne penge. Kan de finde på at medregne hans indtægt i beregningen ved en gældssanering? Han har jo ikke noget med min gamle gæld at gøre.

  5. Jeg vil ligeledes høre. Hvis man som enlig får gældssanering og senere flytter sammen med sin kæreste, skal der så laves en ny beregning fordi man så får et større rådighedsbeløb. ? Man er jo pludselig er to om alle udgifter eller er det så bare til ens fordel?

  6. Der står et sted, at når man får gældssanering bliver man registreret i RKI. Gælder det også når man har været registreret for samme gæld i RKI.

  På forhånd mange tak.

  Mvh. Wickie

 • Melanie 25. april 2018, 16:53

  Hvad sker der hvis jeg har fået en ulykkes erstatning udbetalt og de står på min konto når søger og gældssanering??
  Bliver de indregnet i min formue??

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 13:16

   Hej Melanie
   Hvis den er kreditorbeskyttet, bliver det ikke taget med som formue under gældssanering.
   Ellers vil jeg mene, at den bliver taget med som formue.

 • Charlotte Nielsen 19. april 2018, 12:26

  Min samlevere er i gang med gældssanering. Der var kreditorer der ikke gjorde krav på deres penge under tidsfristen, men derimod får de kreditorer der kom med krav, deres fulde beløb tilbage. Mit spørgmål lyder: kan de kreditorer der ikke gjorde krav på deres penge, komme og gøre krav på dem enten her i gældssanerings perioden eller senere, hvis vi f.eks. køber hus?

  Charlotte

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 12:58

   Hej Charlotte
   Hvis kreditorer ikke har meldt deres krav, mister de deres penge.
   Efter en gældssanering skylder man ingen penge til danske kreditorer, bortset fra det beløb, som skal tilbagebetales efter gældssaneringen (dividenden).

 • Anne adler 28. marts 2018, 18:04

  Hej.
  Når de beregner ens rådighedsbeløb er det så inkl børneunge ydelse? Tænker den jo ændrer sig..
  Og hvis man har barn der fylder 7 under evt. gældssanering bliver det forhøjede beløb så også regnet med?
  Mvh A.

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 11:50

   Hej Anne
   Der laves et budget alene for dig og budget alene for børnene.
   Hvis børnenes budget går i underskud, får du dækkes underskuddet ved at øge dit rådighedsbeløb.
   Ja til dit sidste spørgsmål.

 • Mette Jensen 14. marts 2018, 12:20

  Hej,

  Kan man få gældsernæring på retssagsomkostninger som beløber sig over 2 mio som er stiftet for ca. 10 år siden?

 • Lene 12. marts 2018, 10:08

  Jeg gik i 2011 personlig konkurs med min virksomhed bl.a med gæld til skat (moms). Fik i 2014 gældssanering, som kører fint. Mit spørgsmål er om jeg får overskydende skat retur efter at gældsanering er fastsat og i givet fald, hvilken gæld bliver den modregnet, da mit “skyldige” beløb til skat er fastsat af skifteretten i 2014. skal siges, at jeg har fast arbejde og bor med min samlever gennem mange år, dog er vi ikke gift.

  • Berthel Lehmann 16. marts 2018, 12:28

   Hej Lene
   Hvis du har fået “gældssanering under konkurs” (3 år) eller “almindelig” gældssanering” på 5 år?

 • Erling Poulsen 11. marts 2018, 10:45

  Kan foged / kreditor gøre udlæg i arbejdsmarkeds pension, altså det man selv og arbejdsgiver har hensat til pension ???
  Med venlig hilsen Erling

  • Berthel Lehmann 16. marts 2018, 12:20

   Hej Erling
   Der kan normalt ikke tages udlæg i alm. pension, der er delvist betalt af arbejdsgiver, medmindre den kan udbetales på alm. vilkår.
   Det kan ikke kræves at pension udbetales før tid.